Versla ir dirbti visa darbo diena

Kompiuteriø programos verslo valdymui yra skirtos veiksmingai remti prekës þenklà oriai ir plëtojant. Árengtas pasirinktinø moduliø rinkiniu, jie palengvina valdymà, áskaitant gerinant prieigà prie informacijos, padedant jas analizuoti ir atrenkant turtingus ir þemus ámoniø punktus.

Po pirkimo klientas gauna standartinæ, universalià programinës árangos versijà. Funkcijos pritaikymas prie individualios ámonës poreikiø yra privalomas siekiant optimalaus sistemos derinimo.

CDN XL diegimas vyksta keliais etapais. Jø kursai yra pritaikyti konkreèios ámonës poreikiams, todël pirmasis þingsnis, prieð analizæ ágyvendinant programà, priklauso nuo to, kaip specializuota diegimo ámonë pristatys save á kliento problemas ir poreikius. Galutinës iðlaidos taip pat nustatytos paskutiniame etape. Antrasis epizodas yra techninis árenginys, kuriame yra pirmoji programos konfigûracija, taip pat jos testai ir darbuotojø mokymas. Ðiame etape paprastai pateikiama nauja informacija, todël jame atsiþvelgiama á laikà, reikalingà naujø programinës árangos pataisø taikymui.

Kitame etape projektas yra parengtas gamybos pajëgumais su pataisymais, ávedant pradines prekiø, rangovø, mokëjimø ir sàskaitø atsargas. Ið ðio elemento kliento darbuotojai ðiuo metu dirba su kita programine áranga ir paprastai jiems reikalinga parama, nes pokyèiai visuomet atneða keletà baimiø ir bûtinybës ádiegti naujas programinës árangos struktûras prieð pradedant darbà su jais ir viskas stabilizuosis. Be to, jis gali bûti papildomai ádiegtas siekiant palengvinti darbà pagal individualius reikalavimus. Galiausiai, prasideda paskutiniai saugumo politikos elementai, pvz., Apriboti atskirø klientø prieigà prie konkreèiø programinës árangos segmentø piktnaudþiavimo ribos taðke.

CDN XL programø ágyvendinimas, prieðingai nei populiarios statybos, yra ámonës programø versijos visiðko derinimo procesas, todël jis tæsiamas kaip ágyvendinimo sutarties dalis ir kainuoja priklausomai nuo ágyvendinimo apimties.