Vaiko palomino drabuthiai

Tikrasis sprogimo pavojus atsiranda, jei oras dulkës kitokiu dulkiø bûdu. Todël jie gali bûti medþio, smulkiø anglies dulkiø ar milteliø daþø. Didelio dëmesio dëka ávairios kilmës smulkûs dulkiø grûdai gali patekti á sprogimà. Uþdegimà gali atlikti atviros ugnies, elektros kibirkðèiø, elektrostatiniø sroviø arba labai aukðtø temperatûrø ðildomø maðinø elementai.

Siekiant sumaþinti sprogimo ir sprogimo rizikà, reikalingi dulkiø ðalinimo árenginiai, o didþiausià dulkiø surinkimo árenginiø efektyvumà uþtikrina vietiniai iðmetamieji terðalai, kurie gali bûti savarankiðkø ginklø, suckers ar gaubtø formos, kurios yra paraðytos arti tarðos ðaltiniø. Kiekvienas dulkiø klasteris turëtø bûti paðalintas dabartiniu pagrindu, kad nebûtø judëjimo ar dulkiø. Taip pat bûtina reguliariai iðtuðtinti dulkiø konteinerá.

Dulkiø iðtraukimo árenginiai turi bûti suderinti su informacija atex. Paleidþiami ventiliatoriai ir filtrai, kurie atitinka esamus standartus. Atex (atex montavimas standartinëje versijoje atliekamas su sprogimo plokðtëmis, turinèiomis sprogimo filtrà. Filtrai gali bûti pavieniai arba gali bûti naudingi daþnai naudojant.Dulkiø sprogimas konstrukcijoje sukelia membranos dalijimàsi, á atmosferà susidaro sprogios dujos, kad jis nepaþeistø filtro.

Papildoma áranga dulkiø iðtraukimo sistemoms gali bûti gaisro gesinimo sistemos arba modernios kibirkðèiø gesinimo sistemos árenginio bute, kartu iðlaikant anglies dioksidà. Gràþinimo sklendës turi bûti sumontuotos ant filtro tiekiamø ventiliacijos kanalø. Sklendþiø paskirtis yra uþkirsti kelià liepsnos kartojimui árenginyje.