Thalios kalno kuprines

„BagProject“ yra internetinis verslas, kuriame teikiamos pramonës veþimëliai, prekybos stalai, bagaþo parduotuvës, pirkiniø krepðiai, kuprinës ir ratai. Visi parduodami produktai yra pagaminti ið plaèiausiø kokybës medþiagø. Jø paslauga yra ðablonas ir saugus. „BagProject“ gali iðsiskirti kvalifikuotø specialistø komanda. Jø dëka pigûs produktai dþiaugiasi modernumu ir ilgu naudojimo patogumu. Siûlomiems veþimëliams, lagaminams ar stalams bûdingas didelis atsparumas. Uþsakant daugiau nei 200 PLN, veþimas yra nemokamas. Mokant banko pavedimu, suma yra 12 PLN, renkant 13 PLN. Visi prieðtaravimai bus iðspræsti ámonës darbuotojams. Nuo pirmadienio iki penktadienio galite bendrauti nuo 9 iki 16. BagProject turi nesudëtingà paieðkos schemà. Jums reikia nurodyti tik straipsnio tipà. Kolekcijoje parduotuvëje yra, pavyzdþiui, prekiø veþimëlis. Galima gabenti svarbius dalykus, sverianèius iki keliø deðimèiø kilogramø. Tai yra individualûs vartotojai, turistai ar verslininkai. Internetinë parduotuvë taip pat parduoda tvirtas baziniø lenteliø prekëms parduoti rinkoje. Neðiojami, jie jau montuojami, jie yra metai. Parduodami ávairiø dydþiø, spalvø ar formø aukðtos kokybës kelionës lagaminai. Dël to spalvingi pirkiniø krepðiai tiekiami pagal pirkiniø veþimëlius. Didelis viliojanèiø formø ir spalvø pasirinkimas. „BagProject“ taip pat prekiauja su kietais rekreaciniais kuprine, skirta didelëms turistinëms kelionëms. Jie labiau tinka trumpoms kelionëms á miestà. Parduotuvë suteikia individualø produkcijà kiekvienam þmogui ir aukðtà profesionalumà.

DietonusDietonus - Trifazis lieknëjimas geriausiems rezultatams!

Þr.rankinis veþimëlis