Stogo saugos sistema

Veikianti maðina kelia pavojø operatoriui, kuris vertina ðalia jo gyvenanèio keleivio. Dël ðios prieþasties reikëjo árenginiuose árengti saugos komponentus, iðlaikant gamybos pajëgumus. Komponentus ir saugumo stilius daþniausiai naudoja pramoninës ámonës, turinèios didelá kapitalà, kad uþtikrintø organizacines ir technologines formas, organizacijos gamintojus ir technologijø linijø partnerius.

Lenkijoje ðá klausimà reglamentuojantis dokumentas yra, inter alia, Ûkio ministro 2002 m. Spalio 30 d. Nutarimas dël bûtiniausiø saugos ir higienos reikalavimø maðinø naudojimo darbe srityje (Ástatymø leidinio Nr. 191, 1596 punktas, su pakeitimais. Teisës aktuose ir ástatymuose nurodyta, kad maðina turi bûti aprûpinta keliais avarinio saugojimo árenginiais, kurie paðalins pavojø arba uþkirs kelià jam iðvengti. Iðimtis yra maðinos, kuriose saugos jungiklis nesumaþina pavojaus, nes jis nenaudos idëjos elgesio momentui ir netrukdys grësmei. Populiariausi jungikliai yra: jungikliai ir elektromagnetiniai saugos blokai organizacijose ir technologiniuose procesuose, ribiniai jungikliai su apsauginiu indëliu maisto ir farmacijos sektoriuje (didelis stiprumas ir galingumas didelëms darbo sàlygoms, magnetiniai jungikliai ir koduoti jungikliai, pëdø jungikliai. Saugos jungiklis turi bûti sumontuotas þinomoje ir prieinamoje padëtyje (ðuliniø ar durø pavirðiuose, bûti tiksliai atpaþástamu stiliumi (raudona rankena ant geltonojo fono, kad maðinos veikimas bûtø kuo trumpesnis. Maðinos sustabdymas sukelia nelaimingø atsitikimø prevencijà, sumaþina avarijos pasekmes, taip pat uþkerta kelià maðinos sugadinimui, nes jo priëmimas serga.