Statine dinamika

Statinë elektra yra ypaè didelë ir visur esanti turinyje. Jo tirpalai, ypaè sprogioje aplinkoje, sukelia kibirkðtá, dël kurios susidaro sprogimas. Kiekvienais metais Europoje yra iki 400 ávykiø, susijusiø su elektrostatiniais iðkrovimais, taèiau svarbu juos lengvai áskaitomai uþkirsti kelià naudojant paprastus indus ir metodus, kurie yra ekonomiðki ir plaèiai prieinami.

Siekiant iðkrauti krovinius, pagamintus ir sukoncentruotus pramoninës operacijos metu, cisternos, talpyklos, talpyklos turëtø bûti aprûpintos elektrostatiniu áþeminimu arba elektrostatiniu áþeminimu. Tai paskutinis projektas, kuriame naudojamas stiprus spaustukas arba naujas toks saugomø maisto produktø derinys su kruopðèiai parinktu kabeliu, geras elektros energijos ákrovimas yra geras áþeminimo momentas. Pagrindinis pagrindas yra nuoseklus maiðymas su tuo, kad tokiø produktø, kaip lakai, dervos, daþai, tirpikliai ir sprogmenys, gamybos procesuose daþnai bûna atvejø, kai ðiø medþiagø apdorojimo, maiðymo ar talpyklø elementai gali bûti padengti daugeliu pavirðiø arba rûdþiø. Sistemoje su tuo, kas pirmiau minëta, jie silpnina ámoniø naudojamø terminalø ar antrojo áþeminimo metodø naudojimà. Pagal ATEX direktyvas, áþeminimo gnybtai turi atitikti kelis reikalavimus, kad juos bûtø galima sujungti sprogimo pavojaus zonose. Jie negali bûti padengti medþiagomis, kurios yra tinkamos lankstytis teisingose vaidmenø sàlygose.Pavojingoje aplinkoje, kur yra didelë uþsidegimo ir sprogimo rizika, rekomenduojama reguliariai tikrinti áþemintos árangos bûklæ. Eksploatavimo, korozijos ir mechaniniø paþeidimø pabaigoje sistemose gali bûti defektø ir nuotëkiø, todël jie nebeatitiks mûsø pozicijos. Tai yra tiesioginë grësmë darbuotojams ir viskas namuose. Technologijø tobulinimo dëka statinës áþeminimo sistemos, kurias planuoja integruota valdymo sistema, greitai tampa vis daþniau pasitaikanèios. Juose árengti þenklai ir uþraktai, uþkertantys kelià uþdegimui.Turime suvokti, kad plëtojant metodà ir darbà, átakojant pardavimø ir apyvartos augimà, visa technologija atsisiunèiama vis didesniais ir efektyvesniais gamybos metodais. Padidëjæs judëjimas natûraliai padidina susidariusiø elektrostatiniø krûviø vertæ, o tai lemia vëlesnius iðleidimus. Ðio þmogaus uþduotis ir jëga geriausiam rezultatui kelia grësmæ jo saugumui.