Sinchroninio vertimo patarimai

Teksto vertimas pats savaime yra gana sunkus. Jei mums reikia iðversti bet koká tekstà, mums reikia ne tik atsiþvelgti á „iðmoktus“ þodþius ir patiekalus, bet ir ágyti daugelio idiomø þinias kiekvienai kalbai. Faktas yra tai, kad moteris, paraðanti tekstà anglø kalba, nenaudoja jos „akademinio“ elgesio, bet naudoja savo unikalius skonius ir minëtas idiomas.

Paskutinis, kad pasaulinio interneto tinklo vaidmuo paprastai yra dar didesnis, daþnai pasirodo poreikis vertimui á svetainæ. Pvz., Pavyzdþiui, svetainë, su kuria turime atvykti á didesná gavëjø skaièiø, turime tai padaryti keliomis kalbomis. Verèiant tinklalapio turiná, pvz., Anglø ir lenkø kalbomis, turëtumëte turëti galimybæ ne tik versti, bet ir sugebëti apibrëþti savo sakinius ir apraðymus, kurie nëra iðversti á originalà. Taigi, kaip tai veikia praktiðkai? Iðversti bet kurios anglø kalbos svetainës turiná „Google“ vertëjo paslaugai. Nors bendra straipsnio prasmë bus iðsaugota (mes atspësime, kà apie tai kalbama, tada loginë sakiniø seka ir sintaksë bus nepakankamos. Tada tai ámanoma, nes „Google“ vertëjas iðverèia pasirinktà tekstà tiesà „þodis þodþiui“. Todël ágyvendindami mes nesitikime sukurti profesionalø, daugiakalbá tinklalapá, pagrástà ðiuo supratimu. Kadangi vertëjo tinklalapiø padëtis trumpiausioje ateityje þmogus nepakeis maðinos. Net ir geriausia programinë áranga neturi abstrakto màstymo jëgø. Tai, kà ji gali padaryti, yra dirbti pagal asmens, perkelto á pasirinktà programavimo kalbà, logikà. Todël net geriausios teksto vertimo programos yra gerokai atsiliekanèios nuo profesionaliø interneto vertëjø, ir tai tikriausiai bus visam laikui. Jei visuomet yra paþangus árankis, turintis galimybæ lengvai ir abstrakèiai „màstyti“, tai bus mûsø civilizacijos atgal. Apibendrinant, gerø vertëjø ugdymo prasme turëtø bûti numatytos atitinkamos didaktinës priemonës, kurios ne tik mokytø vertimus „þodþiais þodþiu“, bet ir remtø abstrakèios tam tikros kalbos supratimo idëjà.& Nbsp;