Sertifikuoti seminarai

Esant dideliam oro dulkumui ir (arba prisotinimui potencialiai sprogstamosiomis medþiagomis, bûtina apdoroti árenginius ir montavimo sprendimus, atitinkanèius visoje ES galiojanèiuose reglamentuose nustatytus standartus, turint ATEX sertifikatà, ATmosphères sprogmenis.

ATEX árengimas "atex instaliacija" - teisës aktaiÁpareigojimas ádiegti sertifikavimà ir bûtinybæ naudoti sertifikuotus árenginius potencialiai sprogioje aplinkoje (ámonëse buvo ávestas ES direktyva Nr. 94/9 / EB.Apsaugos nuo sprogimo departamento nuostatai susijæ su visomis elektros ir mechaninëmis priemonëmis bei visomis á sistemà átrauktomis sprogimo kontrolës sistemomis, kai vykdoma veikla jûroje, þemëje ir po þeme.

Áranga, kuriai taikoma ATEX direktyvaDirektyva taikoma ir visoms maðinoms, aparatams, ir valdymo elementams, kurie vyksta ðalia potencialiai sprogios aplinkos. Tiesà sakant, kiekviename ið tokiø zonø kilusiø patiekalø turëtø bûti atitinkami sertifikatai, taip pat ir todël, kad visi ATEX árenginiai turëtø atitikti direktyvos reikalavimus.Kaip direktyvos dalis, sertifikatai buvo átraukti á dvi grupes. Kalnakasybos pramonëje (kasyklose naudojama áranga buvo laikoma svarbia, ir visi nauji prietaisai buvo átraukti á antràjà sàjungà. Tai ypaè yra ATEX árenginiai, dirbantys medienos ar daþø pramonëje, taip pat visi filtrai, lieka ir apsauginës detalës, gaunamos dulkëtoje aplinkoje.

Kiekvienas naujas ATEX árenginys projektuose, kuriems gresia sprogimas, kartu su direktyvoje nustatytomis taisyklëmis, turëtø bûti pastatytas kartu su jame pateikta informacija, kuria siekiama sumaþinti sprogimo rizikà ir didinti visø ir árenginiø (ir aplinkos, susidaranèiø sàlygomis, saugos lygá. didelis prisotinimas su pavojingomis medþiagomis.