Registratorio profesine patirtis

Viena ið daþniau pasirinktø profesijø yra prisiekæs vertëjas Krokuvoje leidþia jums parengti tyrimus, kurie padës jums tapti vertëjais.Prisiekæs vertëjas yra asmuo, uþsiimantis daugiausia oficialiø vertimø atlikimu, taip pat þaidþia su vertimø raðtu arba laiðkø, susijusiø su uþsienio kalbos transkriptø autentiðkumu, vertimu. Tikriausiai jis taip pat vystosi ir privaèiø asmenø mintyse, taip pat ir valstybës institucijø poreikiams: teismams, policijai, prokuratûrai ir kt.

Groþis, kurá jis turi keliauti norëdamas gauti prisiekusio vertëjo vardà, nenori. Pagrindinë sàlyga - atitikti kriterijus, pagal kuriuos Lenkijos pilietybë ar pilietybë iðgeria ið ES valstybiø nariø, pateikiant árodymø, kad nëra nuosprendþiø, taip pat mokytis lenkø kalbos. Egzaminà, atliktà prieð Lenkijos egzaminø komisijà pagal teisingumo ministro globà, iðreiðkia dviem pusëmis, t. Y. Vertimu ir raðtu. Pirmasis ið jø praðo iðversti ið lenkø á uþsienio kalbà ir atvirkðèiai. Per þodiná egzaminà kandidatas turi nagrinëti nuoseklià vertimà þodþiu ir vertimà raðtu. Tik teigiamas pasisekimas abiejose egzaminø pusëse leis jums sukurti profesijà ir ávesti kandidatus á prisiekusiø vertëjø sàraðà, pateikus atitinkamà paþadà teisingumo ministrui, kuriame kalbama apie atsakomybæ ið profesijos, ir apie sàþiningumà, neðaliðkumà ir sàþiningumà, taip pat pareigà iðlaikyti valstybës paslaptis.

Prisiekusiam vertëjui turëtø bûti iðimtinai visi dokumentai, kurie turëjo bûti naudojami oficialiuose taðkuose dabartiniuose gimimo, santuokos, mirties, mokyklø paþymëjimø, notarø darbø, teismo ásakymø, ágaliojimø, finansiniø ataskaitø, paþymëjimø, diplomø, sutarèiø.