Raugintos kopusto grietines

Vieni su tradiciniø senø lenkø patiekalø giminaièiais, kurie daþnai yra lenkø stalo þmonës, yra marinuoti kopûstai. Ádomiausias dalykas yra tas, kad mes galime savarankiðkai paslëpti tikrà molio barelá. Kiek pastangø, kad dabartinë bûtinybë, kiek jëgos pjaustyti kopûstus á didelæ statinæ, þino kiekvienà tradicinæ namø ðeimininkæ.

ArtrovexArtrovex - Novatoriški ortopediniai tepalai nuo sąnarių skausmų!

Taèiau ðiandieniniai laikai mums suteikia daug sprendimø, kad galëtume bûti. Toks pat su tokiais iðëjimais buvo árenginio veikimas, skirtas nustatyti kopûstø elektriná smulkintuvà. Todël tai yra institucija, kuri leidþia mums maþai kopûstø, bet ne tik á paskutinæ darþovæ. Mes iðskiriame naujus ðio patiekalo modelius. Taigi galima matyti, kad prietaisas namø ûkyje prijungtas prie individualiø poreikiø, pavyzdþiui, pjaustant kopûstus silosui. Taip pat galima matyti, kad tai ir pramonës modelis, pritaikytas ávairioms perdirbimo ámonëms. Be to, ði institucija individualiems poreikiams tenkinti, kai ir taip pat pritaikyta ámonës reikalavimams, gali suskaièiuoti keletà skirtingø programø. Dël kitokio prietaiso dëklai / diskai gali bûti pasirinkti skirtingiems storio pjovimo pjûviams arba þetonø pjaustymui. Jis suteikia ne tik kopûstams, bet ir sëkmingai supjaustys morkas, porus, salierus, petraþoles ar kitas darþoves. Tai leis mums atlikti ávairias ðvieþiàsias salotas arba paruoðti ávairias sriubas. Jis nori naudoti, nereikalauja specialiø ágûdþiø. Labai malonu bûti sàþiningai ir iðsaugoti. Nors greitesnis, lengviau ir lengviau supjaustyti kopûstus, kad jie bûtø marinuoti ðiuolaikiniame iðmaniame árenginyje, o ne rankiniu bûdu supjaustyti, o tai turi bûti didelio masto, stiprumo ir kartais nervø. Galime lengvai paruoðti kapotas darþoves, kurios ne tik taupo jûsø laikà, bet ir leidþia jums dirbti su kita virtuvës veikla. Pramoninis elektrinis kopûstø pjaustytuvas turi daug privalumø. Jis yra patikimas ir naudoja visus reikiamus sertifikatus. Ir elektriniai kopûstø smulkintuvai, skirti individualiems ir ekonominiams poreikiams, yra energijà taupantys ir atviri aplinkai.