Pusryeiai ir medthiago apykaita

Pusryèiai yra svarbiausi valgiai per dienà. Plaèiai kartojama apie didelá valgymo bûdà, ir akivaizdu, kad svarbu reguliariai valgyti dienos tvarka. Nepaisant to, pusryèiai ryte yra pagrindinis kûno energijos tiekëjas. Gërimas su labiausiai naudojamais ir vartojamais pusryèiø produktais yra moderni duona. Duonos pjaustytuvas kadaise buvo daþnas virtuvës priedas.

Dabar kepykloje galite gauti duonos, supjaustytos kepyklose, be jokiø problemø. Taèiau kai kurie nori pirkti visà duonos kepalà ir supjaustyti prieð pusryèius. Matyt, tada duona lieka ðvieþi ilgiau. Nors namuose pjaustyklë paprastai nëra matoma pastatuose, mûsø tëvai vis dar daþnai juos naudoja. Kepyklose jos teikimas vis dar yra brangus, nes kiekvienà dienà ir greitomis dalimis jis yra ið jo.

Kankusta Duo

Pjaustytuvas yra galingas árankis mësos ir sûrio pjaustymui maisto augaluose. Daþnai, pavyzdþiui, paimant vytintà mësà, pardavëja klausia, ar perduoti já gabalëliais, ar grieþinëliais. Vyrai turi skirtingus pageidavimus, taèiau daugelis moterø mëgsta pirkti jau supjaustytus produktus, nes grieþinëliai visada yra minkðti ir puikiai tinka sumuðtiniams. Jie negali pjauti to taip aukðtai, kai yra pjaustyklë.

Net duonos gabaliukai, plonomis grieþinëliais supjaustyta mësa ir sûris yra maistingi pusryèiai, kuriuos reikia valgyti kasdien. Sumuðtiná pagaminus ir vitaminus kûnui uþkepkite á sumuðtinius kaip pomidorø, agurkø ar paprikos árodymà. Darþoviø nereikia supjaustyti á pjaustyklæ. Jø pjaustymas peiliu neturi jokiø problemø. Darþovës nenori bûti plonomis. Jie yra vertingø vitaminø ðaltinis.

Praëjo laikas, kai pjaustyklë buvo naudojama kasdien namuose, taèiau jos vykdymas vis dar naudingas kepyklose ir parduotuvëse.