Programa kurjerio amonei

Jei mes jau galime padaryti savo verslà, tikriausiai þinome, kad daugelyje srièiø gali bûti padedama dirbant su specializuota programine áranga. Ámonës, naudojanèios programavimà, rinkoje iðleidþia daug gerø produktø, o tai darys viskà, kas mums ðiandien.

Bendrovës programa taip pat daþnai apima gerø produktø paketus. Ypaè tokiame pakete galime ásigyti árodymø turinèià sandëliavimo programà, kuri leis mums nustatyti, kiek vertës turime tam tikrà laikotarpá, o tai leis mums valdyti savo iðteklius apskritai, nereikia rankiniu bûdu uþbaigti viskà. Tokios pakuotës parduotuvëje paprastai ávedama ir paraiðka dël sàskaitos faktûros. Tai gali bûti vienas ið svarbiausiø produktø, daþnai derinamas tik su sandëliavimo programomis dël jø visiðko konvergencijos, daþnai netgi tada, kai tai yra unikalus produktas. Jei mes turime savo ámonæ, sàskaitos faktûros slenkanèios uþ mus beveik visà laikà, gauname kai kurias, iðduodame naujas. Sàskaitø iðraðymas rankiniu bûdu dabar ið esmës yra visiðkai nepraktiðkas, nes toks dalykas tiesiog sunaudoja per daug klimato, taip pat labai lengva padaryti klaidas.Programos ámonëms taip pat gali „iðlaikyti“ apskaità mums, apskaièiuoti sànaudas, nuostolius, pelnà - mes tik sustojame ávesdami teisingus duomenis - programa yra visa kita.

Pasaulinës pasaulinës kompiuterizacijos eroje kitose gyvenimo srityse verta naudoti dabartiná patogumà. Daþnai daugelyje srièiø susidomëjome gana bereikalingu laiku, taèiau jie galëjo skirti daug naujø srièiø. Laiko trûkumà savo verslo valdyme daþnai sukelia tokio tipo prietaisø vengimas - todël nemanykime, kad funkcijai mes neturime laiko nieko naujo, jei vis dar praleisime valandas su gyvenvietëmis. Kitas privalumas yra tai, kad mes daþnai susidomëjome visais formalumais po daugelio valandø darbo, apie tai nëra lengva suþinoti. Idëja yra institucija, kuri visà laikà veikia pagal konkretø scenarijø, tikimybë, kad ði idëja bus sukurta, yra daug maþesnë.