Prekybininkas su rusais

Prekiautojas yra puikus gyvenimas. Kad viskas atrodo kitaip nei kelias. Darbas prekyboje yra nenuspëjamas. Kaip naratyvas. Turite prisiminti apie daugelá faktø ir poreikiø. Be iðankstiniø tyrimø nëra nieko, kas trokðta produktø. Pardavimas nebus pradëtas be iðankstinës analizës. Jei nesate susitikæ su rangovais, nieko negalësite slinkti. Jei praleisite svarbius ritualus, tai nebus á susitikimus. Be susitikimø nebus pasiûlymø ar galutiniø pardavimø.

Kalendorius iðkyla su pastabomis, bet viskas turi bûti analizuojama rankiniu bûdu. Tokia kieta ir ilga analizei kompanijos sistema yra ðiek tiek nepakankamai iðvystyta.Ieðko interneto tam tikrà akimirkà vykdant programà, kuri leis atlikti iðsamià analizæ, pardavimus ir klientus. Taip pat galësite suderinti pardavimo informacijà su savo dokumentais su kiekvieno kliento intervalais. Tuomet bûtø galima susipaþinti su poreikiais, þinoma, palaikant tvirtà þvalgybà. Tuomet lengviau sudaryti pasiûlymø pasiûlymus. „Analytical CRM“ yra projektas, pagal kurá susisteminamas màstymas apie savo rangovus ir turi atitikti savo poreikius. Idealiu atveju ji bûtø suderinta su kita idëja, kurios kontûras buvo átrauktas á naujà valdybà. Be to, norëèiau korporacijoje organizuoti skambuèiø centrà. Naujasis padalinys padës organizuoti pirminá tikrinimà tarp potencialiø pirkëjø.Programa taip pat padëtø teikti ataskaitas valdybai. Mano prezidentas yra norintis asmuo. Daugiapakopiai ir daugiapakopiai pareiðkimai padëtø iðspræsti informacijos apie dabartinius vaidmenis badà ir apriboti sprendimø priëmimo laikà. Technologiðkai paþangus CRM gali bûti tam tikras komandø centras. Suteikite prieigà prie filtruotos informacijos vadovybei ir visam ágaliotiems darbuotojams. Patikima statistika leis jums palyginti visø naudotojø profilius, leisti juos suskirstyti á grupes, o tai uþtikrins galimybiø bazës segmentavimà ir vëlesná apdorojimà. Klientø statuso valdymas yra svarbus dalykas kuriant reklamos kampanijas, kuriomis siekiama ágyti naujø klientø, bet taip pat atkurti prarastus.Grieþtame lygyje yra stiprybë, kuri gali bûti pavaldi gyvenimui, kuris yra labai svarbus bet kokio verslo sëkmei.