Pirmasis darbas gyvenime ir atostogo atostogos

Daugelis vyrø ið tolimø veiksniø nusprendþia dirbti ne savo ðalyje. Taèiau jis nesako jiems, kad nenori bûti tvirtai susietas su Lenkijos pilietybe, ir neturi prasmës gráþti á savo ðalá, taip pat þmonës, kurie, dirbdami uþsienyje, nori pirkti nekilnojamàjá turtà, kuris bus iðsinuomotas. & Nbsp Asmenys, dirbantys uþ Lenkijos Respublikos ribø, gali kreiptis dël hipotekos Lenkijoje, o ne tik sklypo ruoþe namuose, bet ir savo ribas. Taèiau yra puiku, kad jie nori ðiek tiek kitokiø prieþasèiø nei tie, kurie dirba Lenkijoje.

Visø pirma, kai kurie bankai leidþia pateikti hipotekos paraiðkà tik tiems, kurie atlieka uþdirbtus pinigus mokëjimus á Lenkijos banko sàskaità. Kaip þinote, kartais jis yra toks pat sunkus, nes kitos ámonës pervedamos tik á asmenines sàskaitas, áterptas á vietinius bankus, arba, be to, organizuojant patikrinimus. Tokiais atvejais turëtumëte papraðyti papildomos dokumentacijos apie savo stipriàsias pajamas. Be to, aukðtesni reikalavimai savo ánaðui pateikiami asmenims, dirbantiems uþ sienos pavyzdþiø grupëse. Taigi, uþ ðalies ribø dirbantiems darbuotojams, bet vis dar Europos Sàjungos aikðtëje, bankas padidins kito ánaðo vertæ iki 20% nekilnojamojo turto kainos (Lenkijoje dirbantiems vyrams kitokio ánaðo á 2014 m. Vertë yra tik 5%, o moterims, dirbanèioms 2014 m. Amerikoje - kito ánaðo vertë bus 50%.

Þinoma, bankai turës iðversti hipoteka, ty gimimo liudijimà, dokumentà, patvirtinantá ryðá su savininku, santuokos liudijimà. Hipotekos vertimas gali bûti praðomas vertimo biure, kuris specializuojasi vertimo raðtu ir vertimo srityje. Biurø pasiûlà galima rasti internetinëse dalyse, taip pat po iðankstinio susitarimo su pasirinktu vertëju. Bankai, kuriems nereikia pateikti bûsto paskolai reikalingø dokumentø, yra „Nordea“ ir „Deutsche Bank“.