Oldtyno mados dizaineris

Ðá ðeðtadiená vyko naujausios vietinës aprangos gamintojo kolekcijos paroda. Renginys pritraukë daug þiûrovø, kurie reikalavo pamatyti, kà dizaineriai sukûrë artëjanèiam sezonui. Tarp þiûrovø matëme net keletà áþymybiø, þurnalistø ir politikø.Rafinuotas ekranas buvo artimiausias ir viskas vyko be jokiø kliûèiø. Ant pavirðiaus galëjome pasigroþëti nuostabiais, vasaros, rankø darbo drabuþiais. Jø darbas apëmë visiðkai tiesioginius ir erdvius audinius su sparèiomis, spalvingomis spalvomis, áskaitant medvilnæ, lino ir ðilko. Mûsø þurnalistams patiko erdvûs, spalvingi maxi sijonai kaèiø nërimuose. Tarp jø malonumà sukëlë nëriniai, romantiðkos suknelës ir palaidinukës su ðlepetëmis ir siuvinëtais bikinais. Dël paprastø drabuþiø, dizaineriai pasiûlë moterims, be kita ko, pintiems skrybëlëms su dideliais þiedais, dekoruotomis nëriniais ir graþiais gëlëmis.Po pasirodymo baigësi graþios vestuviø suknelës aukcionas, paruoðtas ypaè ðvieþiai progai. Suknelë buvo mokama asmeniui, kuris turëjo likti anonimiðkas. Be to, aukcione buvo parduota daugybë naujausios kolekcijos drabuþiø. Pajamos, paimtos ið paskutinio aukciono, bus skiriamos ðeimos namams. Reikia pabrëþti, kad bendrovë mielai remia ávairius efektyvius ir graþius veiksmus. Jos savininkai pakartotinai skundësi dël savo medþiagø pardavimo, o kai aukciono objektas netgi apsilankë kai kuriose gamyklose.Bendrovës atstovas mums pasakë, kad paskutinë kolekcija bus nukreipta á sandëlius geguþës pradþioje. Be to, jis paskelbë, kad prekës þenklas svarsto galimybæ atidaryti internetiná verslà, kuriame bûtø matomos atvirkðtinës kolekcijos nei stacionariuose prekybos centruose.Mûsø drabuþiø gamintojas yra vienas ið turtingiausiø drabuþiø gamintojø ðioje srityje. Kai kuriose ðalyse yra nemaþai gamyklø. Jame dirba keli tûkstanèiai þmoniø, tarp jø ir labiausiai efektyvûs siuvëjai, siuvëjai ir dizaineriai. Dabar ði funkcija leidþia rinkinius vieningai su pagrindiniais Lenkijos dizaineriais. Ðios kolekcijos turi tiek daug dëmesio, kad netrukus prieð parduotuvës pradþià jie yra pasirengæ ilgomis eilëmis, paruoðtomis ið individualaus ryto. Ðios kolekcijos vyksta visà dienà.Ðios kompanijos produktai jau daugelá metø puikiai vertinami tarp vartotojø, taip pat ir regione, ir uþsienyje. Raðydama apie jà, ji nepraranda, jau nekalbant apie gautus prizus ir patvirtinanèius, kad lëðos yra geriausios kokybës.

Þiûrëkite mûsø parduotuvæ: Vienkartiniai drabuþiai