Ne fiskalinio kasos pirkimo

Dauguma moterø savo maþà parduotuvæ valdo saugiai ir daþnai uþduoda sau klausimà „kada jûs turite nusipirkti kasos aparatà?“. Atsakymas á ðá patikrinimà yra toks sunkus, kad taisyklës labai daþnai keièiasi ir kartais turite iðmokti keletà paskutinio etapo metu ávykusiø pokyèiø. Bet jei ji priklauso ðiandieninei bûklei, tai sëkmës grupëje, nepriklausomai nuo to, ar turëtø turëti fiskaliná kasà, priklauso nuo pirkimo, kuris sukuria savo verslà.

Long&Strong

Taèiau yra tam tikros rûðies darbø, kuriø buvimas nurodomas neatsiþvelgiant á tam tikros ámonës apyvartà. Paskutiná darbà sudaro: CD, DVD, automobiliø daliø pardavimas, SND, transporto paslaugø teikimas ir daugybë susijusiø veiklø. Þinoma, tai nëra paskutinis idealus sàraðas, kuris patenka á panaðø finansø ministro reglamentà (ðiuo metu galiojantis sàraðas yra nuo 2010 m. Liepos mën.. Jei pirmiau minëtame kataloge, kuriame privaloma naudoti kasos aparatus, neávyksta energija, yra dvi galimybës atsistatydinti ið savo turto. Todël tai yra subjektyvus sprendimas, susijæs su prekyba. Kalbant apie pirkimà, ðis sprendimas yra skirtas investuotojams, kurie sukûrë per daug maþiau nei 20 000 PLN, o planuojant ðá þingsná pardavimai ástaigoms ir savivaldybiø ámonëms nepriimami. Jis svarstomas, bet tik pardavimui ðeimininkams ir privatiems asmenims. Kita vertus, jei tai bûtina atleidimui ið darbo kartu su vykdoma veikla, tai reiðkia verslininkus, teikianèius telekomunikacijø, paðto ir pasiuntiniø paslaugas ðvietimo ir vëlesnës veiklos srityje. Þinoma, dabar kiekvienas turi sekti ástatymo dël geleþinkelio pokyèius. Be to, verta þinoti, kad verslininkams, perkantiems paðto bingo hs ej & nbsp; yra galimybë atimti 90% pirkimo kainos (grynosios kainos, taèiau atskaitytina negali praeiti 700 zlotø. Ji ypaè remia moteris, kurios pradeda verslà. Kiekviena galimybë gràþinti kapitalà yra toli.