Mokyklos nelaimingo atsitikimo priethastis

Bylø prieþastys yra reguliariai tikrinamos, kad ateityje galëèiau sumaþinti pakartotinio pradëjimo rizikà. Tyrimo rezultatai neabejotinai rodo, kad nelaimingø atsitikimø prieþastys labai daþnai yra kitokia maðinø saugos esmë. Problemos, susijusios su bloga maðinø naudojimu ir eksploatavimu, pasirodo visuose jø gyvenimo etapuose. Jis atitinka galutiná specifikacijos etapà, taip pat tikslà, gamybà, veikimà, prieþiûrà, modifikavimà ir kt.

Maðinø sertifikavimas turi planà paðalinti pavojus, kurie gali atsirasti darbo vietoje. Maðinos, kuriose naudojami naudojami sertifikatai, yra tikrinami ir tikrinami. Atliekami atskirø puslapiø ir sudedamøjø daliø bandymai. Analizuojamas ágyvendinimo principas, átraukiami apraðymai, kurie yra átraukti á pagalbà darbuotojams tinkamai naudojant organizacijas ir prietaisus. Bûtinybë turëti vienà organizacijos sertifikatus ir árangos rezultatus lemiamu mastu ið ES reglamentø: taikytinos direktyvos, vidaus taisyklës ir kt.

Darbuotojai, dirbantys sveikatos ir saugos srityse, gali lankyti maðinø sertifikavimo skyriaus kursus ir mokymus. Tokiø iðlaidø ir mokymo metu ágytos þinios, jausmas ir þinios prisideda prie kritiðko nelaimingø atsitikimø darbo vietoje, tiek mirtinø, tiek antraeiliø, sumaþëjimo. Dalyvavimas maðinø ir árankiø sertifikavimo srityje dalyvauja vykdant ir mokant savininkams daug naudos. Iðsilavinæ sveèiai garantuoja tinkamà maðinø nuosavybæ ir saugo saugos standartus bei profesinæ higienà.