Menopauzes nedtumo simptomai

Ið mokyklos mokykloje, televizijoje, internetiniuose forumuose, laikraðèiuose ir interviu su mamomis / moèiutëmis mes iðsiaiðkiname, kokie yra nëðtumo simptomai. Mes þinome, kad, kai nëra mënesinio kraujavimo, tai yra etapas atlikti nëðtumo testà. Kai bandymas yra naudingas, atëjo laikas tikëtis galvos svaigimo, bado iðpuoliø ir, svarbiausia, pykinimo ir vëmimo. Nors mes to netikime, kartais galime pripaþinti, kad gali bûti atvejis, kai sindromo metu nenaudojate nëðtumo ðalutinio poveikio. Galbût jie yra labai subtilûs. Kas neávyksta, yra bendras ásitikinimas, kad nëra pykinimo laikotarpio, jis sako, kad netrukus bus vaikas. Kà apie moteris, kurios patiria neáprastø nëðtumo simptomø? Ir kà jie gali bûti?

Mitybos potraukiai - þinoma, mes nekalbame apie sumuðtiná, kuris plinta su slyvø uogiene, korniðkais ir kiauðiniø pasta. Kartais nëðèia moteris pradeda turëti vadinamàjá nevaisingà troðkimà, kuris leidþia nenugalimam valgyti nevalgomus produktus. Taigi, pavyzdþiui, sumuðtinis su uogiene, korniðonais ir kiauðiniø pasta, gausiai pilamas skystu muilu. Tokiø simptomø atsiradimui reikia nedelsiant konsultuotis su gydytoju.Geleþinkelis á burnà - kartais atsitinka, kad nëðèios moterys ðvelniai iðplauna dantenas ir kraujavimas. Tokiais atvejais reikia daþniau apsilankyti ne tik nëðtumo vedanèiam ginekologui, bet ir odontologui.Ðlapimo nelaikymas - pirma, nes labai geriate. Antra, nes jûsø ðlapimo pûslë iðsiplëtusioje gimdoje „sëdi“ kas 2 kg maþo tvarinio. Atvirkðèiai, jûs negalite nieko padaryti ðiuo metu, vienintelis sprendimas bus aprûpinti save specialiais kelnës áklotais (pvz., Suaugusiems suaugusiems ir daugybe vonios kambario perveþimø, nes saugant ðlapimà, sumaiðytà su kosuliu ar juokiasi, gali bûti nemaloniø pasekmiø.Knarkimas - atsakomybë uþ tai yra patinusios ðnervës, taèiau jos gali sukurti nuolat uþsikimðusá nosá ir elegantiðkà kraujavimà, bet ir naktá. Jis neturi, bet blogai. Dël ðios prieþasties jûsø vyras, kuris iki ðiol beveik kiekvienà naktá domisi jûsø knarkimu, supras, kada jauèiate ir kas eina per já.Odos pokyèiai - tai apie keistà dëmæ ant þmoniø ir kaklo, taip pat apie vorus, kurie gali atsirasti ant kai kuriø odos dengtø kûno daliø. Melaninas yra atsakingas uþ ðá pokyèiø standartà, kuris geromis sàlygomis leidþia mums turëti gerà odos tonà (arba visà jo iðvaizdà, taèiau jo pernelyg didelë gamyba palaimintos bûsenos metu gali sukelti nestandartinius pokyèius ir produktus tiesiai ið sveikiausiø siaubø. Taèiau bûkite nepatenkinti. Visi ðie pakeitimai bus atlikti vëlesniais nëðtumo laikais arba ne vëliau kaip po pristatymo. Jei spalva pasikeièia uþ veido ir veido, investuokite á miltelius ir gilø dengimo pamatà. Ðviesos groþio procedûros efektyviai uþdengia visus trûkumus.Nemiga - tai yra labai sudëtinga, kad papildomai pabrëþë kitø þmoniø valgiai, kad nëðtumas yra „momentas, kai galime miegoti“.

Tie patys nëðtumo simptomai, ðie pagrindiniai papildomai ne, kai taip pat daug auga pilvo gana veiksmingai uþkirsti kelià patekti á miegà. Deja, neabejotinai nëra jokio bûdo iðspræsti atsiradusià nemiga, kurios negalima (jokiu bûdu negalima vartoti miego tableèiø!. Turite pabandyti priprasti prie jo. Taèiau, kaip ir anksèiau, ðie simptomai taip pat iðnyks ir pristatant. Teoriðkai. Kaip, be standartiniø nëðtumo simptomø, gali bûti ir kitø, kartais juokingø, kartais ðiek tiek maþiau. Bet nesvarbu, kas, nëðtumas yra daug malonus moters gyvenimo laikotarpis, taigi að neturiu nieko kito, tik palinkëti jums, brangios ateities motinos, lengvà ir tylø nëðtumà, taip pat laimingà bûsimø palikuoniø auklëjimà.