Medicininis vertimas

Artrovex

Teisingam medicininiam vertimui reikia iðsamiø þiniø apie ðá dalykà. Ne vertëjas, net ir turëdamas ilgametæ patirtá, teisingai verèia medicinos tekstà. Todël, norint, kad tai bûtø tinkama, reikalingos didelës medicininës þinios. Kad mes norëtume iðversti medicinos straipsná, pageidautina, jei praðome patirties turinèio specialisto.

Taèiau rasti gydytojà, kuris taip pat yra specializuotas vertëjas, kad jis nebûtø lengvas. Kai kalbama apie anglø kalbà, galësite neegzistuoti, tai vis dar sunku. Dabartinis slengas egzistuoja Lenkijos mokyklose ir daugiau universitetuose, todël daugelis moterø gali tai padaryti. Tai taip pat paprasta tarp gydytojø, kurie daþnai vykdo uþsienio staþuotes. Taip, tekstà daþnai gali iðversti gydytojas, kuris nëra specialus vertëjas. Vis dëlto prieð perduodami tekstui visada turite gerai patikrinti savo kalbos þinias. Medicinos kalba yra unikali, taigi, net jei þinote anglø kalbà, gydytojas tikriausiai neþino individualiø specialistø terminø. Tai yra ypatinga situacija, nes medicinos studijø metu studentai rengia lenkiðkø þodþiø ekvivalentus anglø kalba, taèiau jie ne kiekvienà dienà elgiasi su jais, o tai reiðkia, kad jie praktiðkai gali pamirðti iðlaidas. Forma yra dar svarbesnë, jei turite papraðyti dokumentø patraukliø kalbø metu. Netgi kalbos, pavyzdþiui, vokieèiø ar ispanø kalbos, gali padaryti daug problemø. Kasdieniniame ugdymo procese universitetuose jie nëra taip daþnai. Kalbant apie medicinos kalbà, gydytojai ðiomis kalbomis neiðmoks medicinos terminø. Ðiuo metu Lenkijos bendradarbiavimas dël galios lygiø su daugeliu Azijos ir Amerikos ðaliø. To pasekmë - straipsniø vertimas á tokias egzotines kalbas kaip kinø arba japonø. Rasti tinkamà kalbà, galinèià dirbti ðiomis kalbomis, yra labai sudëtinga padëtis. Ðtai kodël verta paminëti ðá klausimà vertimo biurui, kuris bendradarbiauja su daugeliu vertëjø ið naujø pramonës ðakø.