Mados dou galerija ostrovia

Praëjusá ðeðtadiená ávyko naujausias vietinës drabuþiø gamintojo kolekcijos ekranas. Renginys pritraukë didelæ dalá þiûrovø, kurie norëjo pamatyti, kà dizaineriai sukûrë ateinanèiam sezonui. Tarp þiûrovø matëme net keletà áþymybiø, þurnalistø ir politikø.Rafinuotas ðou buvo geriausias taðkas, o pilnatvë netrukdë. Kelyje galëjome pasigroþëti nuostabiais, vasaros, rankø darbo drabuþiais. Jie buvo naudojami visiðkai neapdorotiems ir ðviesiems audiniams su didelëmis, spalvingomis spalvomis, áskaitant medvilnæ, lino ir ðilko. Mûsø þurnalistams patiko erdvûs, spalvingi maxi sijonai pilname nërimu. Be jø malonumo, jie taip pat sukëlë nërinius, romantiðkus suknelius ir palaidines su frills ir siuvinëtais bikini. Vasaros drabuþiams, dizaineriai pasiûlë þmonëms, be kita ko, pintiems skrybëlëms su didþiuliais þiedais, papuoðtais nëriniais ir ádomiomis gëlëmis.Po ðou pasirodë graþi vestuviø suknelë, sukurta daugiausia dël naujos prieþasties. Suknelë buvo suteikta asmeniui, sukûrusiam iðlaikyti anonimiðkumà. Be to, buvo parduodami keli ávairiausiø kolekcijø drabuþiai. Pajamos, gautos ið ðio pardavimo, bus pateiktos jûsø paèiø vaikø namams. Reikia pabrëþti, kad bendrovë mielai remia ávairius vertingus ir brangius veiksmus. Jos vartotojai pakartotinai investavo savo kûrinius aukcionams, o kai aukciono objektas buvo netgi apsilankymas atskiroje gamykloje.Kompanijos atstovas mums pasakë, kad naujausia kolekcija bus pristatyta parduotuvëse, kurios jau yra geguþës pradþioje. Be to, jis informavo, kad bendrovë svarsto galimybæ sukurti internetinæ parduotuvæ, kurioje bûtø aktyvûs atvirkðtiniai rinkiniai nei stacionariame versle.Mûsø paèiø drabuþiø kompanija turi gërimà tarp svarbiausiø drabuþiø gamintojø ðalyje. Ji turi keletà gamyklø visuose regionuose. Jame dirba keli tûkstanèiai darbuotojø, tarp jø ir dauguma geriausiø siuvëjø, siuvëjø ir architektø. Kartu ðis pavadinimas suteikia kolekcijas bendradarbiaujant su centriniais Lenkijos dizaineriais. Ðios kolekcijos yra labai siaubingai vertinamos, kad visada iki parduotuvës atidarymo jie yra pasirengæ ilgomis eilëmis nuo vieno ryto. Ðios kolekcijos vyksta tà paèià dienà.Ðios kompanijos produktai jau daugelá metø yra labai populiarûs tiek naudotojø, tiek ir uþsienyje. Raðydami apie tai nëra paminëta, kokià pasitenkinimo galià suteikë ir kurie patvirtina, kad vaisiai yra aukðèiausios klasës.

Þiûrëkite mûsø parduotuvæ: Vienkartiniai medicininiai drabuþiai