Kasos paslaugos elzab mini

Kiekvienas mokesèiø mokëtojas, parduodantis prekes fiziniams asmenims, yra atsakingas uþ apyvartos registravimà kasoje. Tai strategija, leidþianti taikyti atitinkamus atsiskaitymus su mokesèiø tarnybomis. Taip yra dël ástatymo & nbsp; pliusas yra vertingas.

Kà daryti su neteisingu kasos aparatu?

Apie tokias formas galima suskirstyti á vadinamuosius atsarginius pinigus. Jo disponavimas nëra teisinis reikalavimas, ir kiekvienas investuotojas turi teisæ ið anksto apsvarstyti toká iðvykimà. Jis puikiai veikia ávairiose avarinëse situacijose, norinèiose taisyti reikiamà árangà. Mano nuomone, PVM ástatymas aiðkiai nurodo, kad sëkmingai nesugebëjus sukurti atsargø fondo apyvartos registro, mokesèiø mokëtojas turëtø nutraukti pardavimà. Rezervø tarnyba gali apsaugoti nuo nereikalingø ir nenuspëjamø verslo prastovø. Verta paminëti, kad turto rezervas ið rezervø kasos turëtø bûti informuotas mokesèiø inspekcijai, nurodant árangos gedimà ir pateikiant informacijà apie pakaitiná árenginá.

Deja, kaip jau minëta, kasos aparato nebuvimas paskutiniame rezervø fonde susijæs su poreikiu nutraukti pardavimà. Tada pardavimø uþbaigimas negali bûti pasiektas, ir toks gyvenimas yra neteisëtas ir gali apsiriboti pasekmëmis didelës finansinës naðtos situacijoje. Negalima galvoti apie kokybæ, kuria vartotojas papraðys jo gavimo.

Turëtø bûti lengva praneðti apie remonto remonto ir paðto fiskaliniø spausdintuvø, taip pat mokesèiø institucijø nesëkmæ apie árenginio remonto etapo eismo áraðø veikimo skylæ, tik klientus, turinèius pardavimo vietà.

Tik sëkmingai aukcione internetu verslininkas neprivalo nutraukti savo vaidmenø, taèiau tam reikia keliø sàlygø - saugomi áraðai turi aiðkiai nurodyti, kuriam produktui mokëjimas buvo priimtas; mokëjimas turi bûti sukurtas internetu ar paðtu. Esant tokiai situacijai, pardavëjas - mokesèiø mokëtojas - puikiai tinka paskutiniam áterpti PVM sàskaità faktûrà.