Kasos aparatas ka perthiureti

Gautas ið novitus lupo kasos aparato yra labai svarbus dokumentas tiek vadovams, tiek klientui. Tie, kurie yra tobuli, privalo pateikti tokius pardavimo árodymus.

Deja, daugelis ið mûsø sàskaitose nesuteikia daugiau pagarbos, o atvejø, kai yra rimtø pasekmiø, galia. Kaip ilgai mes turëtume priimti tokius spaudinius ið kasos aparatø ir kokiomis aplinkybëmis jie gali bûti naudingi?

Man Pride

Verslininkø atveju klausimas yra ðiek tiek paprastas. Jie turëtø saugoti èekiø kopijas penkerius metus, jei atliekamas iþdo pavadinimo auditas. Kodël ðis dokumentas visada yra klientas?Ðis maþas popieriaus lauþas daugelyje pavyzdþiø, turinèiø tvirtà reikðmæ. Jei þinome kasos èekio galiojimà ir þinome, kaip tinkamai saugoti toká dokumentà, mes galime gauti daug. Ðtai kà þmonës sako tokiu bûdu, kuriuo mes norime reklamuoti ásigytà produktà ar suteikti jam pinigus. Tokiu atveju pardavëjas papraðys mums parodyti gavimo - patvirtinto sandorio patvirtinimà. Koká laikà turime turëti tuo metu, kai kvitas turi dalyvauti skundø statyboje? Jei perkame maisto produktus, galime praneðti apie su jais susijusias problemas iki 3 dienø. Ilgesná laikà turëtume iðlaikyti ðias pajamas, kurios yra drabuþiø, avalynës, baldø ar RTV árangos pirkimo dokumentas. Èia ástatymas leidþia mums iki 24 mënesiø aptikti funkcijà ir pateikti skundà. Tiksliai tuo metu, kai nesiimsime kvito, mûsø skundas nebus priimtas. Kuo didesnis reklamuojamø prekiø skaièius, tuo didesnis nuostoliø, susijusiø su tokio pardavimo patvirtinimo dokumento nebuvimu.

Nepamirðkime apie kvitus, kuriuos pardavëjas turi mums nusipirkti perkant. Taip pat laikykime ðiø dokumentø meistriðkai. Mes galime padaryti vokus, kuriuose mes organizuosime kvitus chronologiniu laiku, galime paskirti specialø langelá paskutiniam tikslui. Svarbu, kad dokumentas, patvirtinantis atliktus sandorius, bûtø saugomas tol, kol jis tampa skundo pateikimo pagrindu.