In vitro ir krikdtas

Tas pats svarbus politiniai klausimai Lenkijoje yra pastaraisiais mënesiais, ir ið tikrøjø tai dabar in vitro. Visø pirma apie tai, ar in vitro reikëtø remtis ið valstybës biudþeto. Jei ieðkote in vitro, mokestis uþ trûkumà yra ypaè didelis ir gerokai virðija vidutinës lenkø ðeimos galimybes. Todël nevaisingi þmonës, kurie neturi galimybës iðgydyti savo nevaisingumo, taip pat ieðko bendro finansavimo ið in vitro.

Taèiau verta paþymëti, kad in vitro atveju kaina nëra vienintelë problema. Kai kuriems þmonëms in vitro reikia visiðkai uþdrausti. Tai yra veidai, turintys labai konservatyvø poþiûrá, kurie dël vienos prieþasties teigia, kad in vitro yra kaþkas blogo. Be kitø prieþasèiø, ypaè svarbu informuoti visuomenæ apie tai, kas yra in vitro ir kaip svarbu visai visuomenei. Tai ne paslaptis, kad Europa, ðiuolaikinëje Lenkijoje, lëtai maþëja. Todël svarbu, kad gimtø daugiau vaikø. Jei tai reikalinga gydymo in vitro vertei, daugeliui porø, kurie bûtø iðskirtiniai tëvai, yra pernelyg daug. Galø gale, kaþkas, kas tiek daug rûpinasi vaiku, kurá jis planuoja in vitro, tikriausiai nëra blogas tëvas. Todël in vitro metodas yra puikus bûdas padidinti jaunø lenkø vaisingumà. Taigi jau yra labai geras, iðbandytas metodas, kuris yra visiðkai saugus. Be to, geriausi nevaisingumo gydymo specialistai sutinka, jei tai turëtø bûti vertybë, neturëtø bûti kliûtis naudoti ðià technologijà, nes yra toks pat tikrumas, kaip veiksmingiausia priemonë nevaisingumui gydyti. Taigi kyla klausimas, ar geriau vaþiuoti savo iðankstiniais nusistatymais ir keistomis motyvacijomis, ar imtis geresniø pragmatiðkø veiksmø, kurie leistø Lenkijos moterims pagimdyti vaikus.