Gydytojas ir kasos aparatas

Gauta ið novitus lupo kasos aparato yra labai svarbus faktas, o taip pat ir vadybininkas. Tie, kurie puikiai iðduoda tokius pardavimo árodymus, nauji turëtø visuomet su jais atsiimti kvitus.

Deja, dauguma ið mûsø, gaunantys pajamas, nesuteikia daug dëmesio, o pavyzdþiai gali turëti rimtø pasekmiø. Kiek laiko turëtume iðlaikyti tokius spaudinius ið kasos aparatø ir kokiais bûdais jie gali bûti naudingi?

auresoil sensi secure

Verslininkø atveju tai yra gana paprasta. Jie turëtø rinkti èekiø kopijas penkerius metus - patikrinus mokesèiø inspekcijà. Taèiau kodël toks dokumentas klientui?Ðis maþas popieriaus lauþas daugeliu sëkmiø, kurie nëra labai svarbûs. Jei þinome kasos èekio galiojimà ir þinome, kaip tinkamai saugoti toká dokumentà, mes galime gauti daug. Taip yra dël dabartiniø atvejø, kai mes reikalaujame, kad jûs reklamuotumëte ásigytà produktà arba perduotumëte já, kad susigràþintumëte pinigus. Tokiu atveju pardavëjas papraðys mums parodyti gavimo - patvirtinto sandorio patvirtinimà. Koká laikà turime pagalvoti, kada kvitas turëtø dirbti mums skundo pateikimo metu? Pirkdami maisto produktus galime praneðti apie su jais susijusias problemas iki 3 dienø. Daug ilgiau turëtume iðlaikyti ðias pajamas, kurios yra drabuþiø, avalynës, baldø ar RTV árangos ásigijimo dokumentas. Èia ástatymas suteikia mums iki 24 mënesiø galimybæ aptikti funkcijas ir pateikti skundà. Tiksliai laiku, jei nepateiksime kvito, mûsø skundas nebus priimtas. Kuo ilgiau reklamuojamø prekiø skaièius, tuo svarbesnis yra nuostoliø, susijusiø su tokio pardavimo patvirtinimo dokumento nebuvimu.

Taigi, prisiminkime, kad pardavëjai turi mums pateikti apsipirkimo metu. Prisiminkime daugiau apie tokius dokumentus, kurie bus naudojami panaðiai. Mes galime padaryti vokus, kuriuose laikysime kvitus chronologiniu laiku, mes galime pateikti specialø langelá ðiam elementui. Svarbu, kad dokumentas, patvirtinantis mûsø sukurtà pardavimà, bûtø vykdomas tol, kol bus pateiktas skundo pateikimo pagrindas.