Fluorescencine lempa ir liuminescencine lempa

Yra daug prietaisø, kurie apðvieèia apðvietimo rinkà. Tokiø árankiø gërimai yra liuminescencinës lempos, vadinamos fluorescencinëmis lempomis. Ðviesos emisija jose pirmiausia tiki elektronø emisija alkoholio iðleidimo vietoje ir fluorescencija, kuri patenka á ðviesà.

Tokie iðleidimai turi reikðmæ tarp ðildymo elektronø, ir èia mes kalbame apie K1 ir K2. Ðio proceso metu atsiranda ultravioletinë spinduliuotë, kuri tragiðka akims. Ði spinduliuotë nukrenta ant fosforo, o kai jis nukrenta, tai sukelia mums bûdingà fluorescencinæ ðviesà. Reikia nepamirðti, kad lempø lempø sëkmei prieð uþsidegiant elektrodams reikia uþsidegti. Tai tikrai vadinama karðto uþdegimo funkcija. Be to, norint uþdegti fluorescencinæ lempà, reikalingas starteris, droselis ir kondensatorius.Liuminescencinëse lempose yra stroboskopinis efektas, vadinamas ðviesos mirgëjimu. Jis yra átampos pasikeitimo akimirkoje. Ðis didelis reiðkinys paprastai auga butuose, kur kaþkas greitai sukasi, pavyzdþiui, variklis ar staklës gali gyventi èia. Ávykio prevencijos pabaigoje turi bûti naudojama sistema, kurioje árengtos dvi arba tik trys liuminescencinës lempos, ir tada turi bûti tiekiamos átampos, perkeltos eilëje.Tradicinës fluorescencinës lempos turi daug privalumø. Visø pirma jie naudoja daug maþiau energijos, ir tokios lempos gavimas yra labai sunku, ypaè jei jis rodomas labai ilgà laikà toje vietoje - þinoma, kad ji neátraukiama. Lempos lempa naudoja iki penkiø kartø maþiau energijos nei standartinë lemputë.Liuminescencinës lempos darbo laikas, þinoma, priklauso nuo jo veikimo laipsnio. Visada tikëtina, kad tai bus labai ilgai, bet kai mes vis dar neásijungsime, mes to neiðjungsime.Fluorescentinës lempos gamina daug maþiau ðviesos, bet tada jos taip pat tampa ekologiðkesnës. Be to, fluorescencinës lempos yra plaèiai prieinamos. Juos galima pasiekti beveik bet kurioje parduotuvëje. Kad jie yra labai vertingi ið senøjø liuminescenciniø lempø, tai yra pirmasis jø trûkumas.