Farex fiskalinis spausdintuvas

Detoxic

Ar norite pradëti verslà? Ar pasirenkate mokytis ir norite kitø árenginiø? Atminkite, kad jei nenorite, kad mokesèiø inspekcijoje bûtø problemø, atkreipkite dëmesá á paskutinius perkamus árenginius. Turite þinoti, kad perkant fiskalinius spausdintuvus, jiems reikalingi konkretûs reikalavimai, be jø jûs galite turëti daug problemø.

Daugelis novatoriðkø verslininkø tiria, kur geriau ásigyti fiskaliná spausdintuvà. Ar toli taupyti pinigus ir pirkti internetu ir fiksuotojo ryðio tinkle. Gerai þinoti, kad jei norime sutaupyti daug pinigø, galime patirti gilesniø kursø ir problemø, jei mûsø spausdintuvas neatitinka tam tikrø reikalavimø. Atminkite, kad ieðkodami fiskalinio spausdintuvo galite rasti daug bendroviø, taèiau patvirtinkite, kad siûlomi spausdintuvai atliks jûsø reikalavimus. Nepamirðkite pirkti ágaliotø platintojø kraków fiskalinius spausdintuvus. Bûtø gerai, jei pardavimo vieta tuo paèiu metu pasiûlytø techninës prieþiûros paslaugas árenginio gedimo atveju.

Norint registruotis fiskaliniame spausdintuve, turi bûti laikomasi papildomø sàlygø:

Noriu bûti dekoruotas:- á kiðenæ ámontuotas finansinis modulis ir fiskalinë atmintis, tada negalite matyti nuomonës centrinëje sistemos valiutoje,- gavimo spausdintuvas,- du ekranai, uþtikrinantys nuolatiná skaitymà.

Ji turi turëti fiskalinæ atmintá, kuri skirta konkreèiam árenginiui. Ji turi bûti integruota á pastatytà centrà su patvaria medþiaga. Fondas turi uþregistruoti ne maþiau kaip 1830 fiskaliniø ataskaitø per dienà, 200 neatidëliotinø duomenø, 30 galimø mokesèiø pakeitimø. Uþbaigimo signalizavimas áraðymo metu yra bûtinas veiksnys. Ji turi turëti apsaugos priemones, kurios uþkirstø kelià áraðø, uþdarytø atmintyje, iðtrynimui. Kiekvienas fiskalinis kasos aparatas turëtø bûti apdraustas pagrindiniu antspaudu, kad jis bûtø sunaikintas, jei jis bûtø paþeistas. Maitinimo tinklo baterija, maitinimo elementas, baterija arba akumuliatorius turi leisti ne maþiau kaip 200 spaudiniø per dvi dienas, nenaudojant elektros tinklo. Jo forma turi bûti suderinta, kad ji negalëtø kalbëti uþ neteisingà pirkimo skaièiavimà ir mokëtino mokesèio sumà.