Dvarus oras aplink mus logotipas

https://alco-br.eu/lt/

Kiekvienà dienà, taip pat ir gyvenime, kaip mes esame darbo tarnyboje, mus supa kiti iðoriniai elementai, turintys idëjà apie Lenkijos patirtá ir gerovæ. Be elementariø sàlygø, tokiø kaip: vieta, temperatûra, terpës drëgmë, taip pat visa, turime veikti ir turtingas dujas. Oras, kurá kvëpuojame, nëra ðimtas procentø ðvarus, bet, þinoma, uþterðtas. Prieð dulkes dulkiø pagrindu, mes galime apsisaugoti dëvëdami þaidimus su filtrais, nors ore yra ir kitø terðalø, kuriuos daþnai sunku rasti. Daugeliu atvejø jie apima toksiðkas dujas. Paprastai tai gali bûti atidengta, taèiau dël toksiðkos dujø jutiklio formos maðinø, kurios rodo daleles ið oro ir informuoja apie jø buvimà, o tai leidþia mums þinoti apie pavojø. Deja, grësmë yra ypaè pavojinga, nes kai kurios medþiagos, kai anglies monoksidas yra bekvapis, ir daþnai jø buvimas sferoje sukelia rimtà þalà sveikatai arba mirtá. Be CO, mes taip pat tikimës kitø detektoriaus aptinkamø fosilijø, árodanèiø vandenilio sulfidà, kuris sunkioje koncentracijoje yra diskretiðkas ir sukelia greità paralyþiø. Kitas nuodingas dujas yra anglies dioksidas, kuris yra toks pat sunkus, kaip ir ankstesnis, ir amoniako - dujos, atsirandanèios tiesiogiai atmosferoje, bet didesnëje koncentracijoje, kelianèioje grësmæ gyventojams. Toksiðkø elementø jutikliai taip pat gali aptikti ozono ir sieros dioksido kieká, kuris yra didesnis uþ orà, ir apima polinká greitai uþpildyti pavirðiø aplink þemæ - nuo dabartinës ðios formos prasmës, jei mes susiduriame su ðiais elementais, jutikliai turëtø bûti patogioje vietoje jis galëjo jausti grësmæ ir praneðti mums apie já. Kitos toksiðkos dujos, kurias detektorius gali áspëti mus, yra korozinis chloras, taip pat labai toksiðkas vandenilio cianidas, taip pat lengvai tirpsta vandenyje, pavojingame vandenilio chloridu. Kaip matote, verta árengti toksiðkà dujø jutiklá.