Dulkio dalinima

Direktyva 94/9 / EB (ATEX yra norminis ávaizdis, kuris kyla tiek prietaisams, tiek ir tada, kai jie yra kontrolës metodai. Aptariami prietaisai yra svarbiausi, kad juos pasiektø netoli metano ar anglies dulkiø sprogimo pavojaus. Ðis principas egzistuoja 1994 m. Kovo 23 d. Europos Parlamente ir Taryboje.

Vietinëje teisinëje sistemoje buvo sudaryta 2005 m. Gruodþio 22 d. Ûkio ministro nuostata. OL Nr. 263, punktas 2203 Pagrindinis direktyvos tikslas pirmiausia yra suderinti valstybiø nariø ástatymus, susijusius su apsauginiais átaisais ir stiliais, skirtais naudoti metano ir (arba anglies dulkiø sprogimo zonose. Direktyva vis dar taikoma árenginiams ir apsaugos sistemoms, skirtoms naudoti sprogioje aplinkoje. Kartu reikia paþymëti, kad tuo paèiu metu aptariamas principas taikomas saugos, valdymo ir reguliavimo átaisams. Ðie patiekalai skirti tikslams uþ aptariamø zonø ribø ir skirti tam tikram vaikðèiojimui á prietaisus ir apsauginius metodus, skirtus naudoti potencialiai sprogius atstumus.ATEX direktyvoje numatytos iðimtys. Aptariama taisyklë netaikoma, be kita ko, medicinos prietaisams, kurie naudojami medicinos ámonëje. Ji dar nëra naudojama buitinei árangai, asmeninëms apsaugos priemonëms, laivams, transporto árangai.Ðis Europos Sàjungos teisës aktas turi konkreèius reikalavimus, nustatytus konkreèiuose standartuose. Be to, jame klasifikuojamos potencialiai sprogiosios sritys, kurios yra aptariamos 1999/16 / EB ATEX137 priede Nr. A „Dël bûtiniausiø reikalavimø, kad padidëtø darbuotojø, galinèiø patirti sprogmenis, sauga ir sveikata“.Prietaisai ir apsaugos sistemos gali bûti taikomos kitoms direktyvoms, susijusioms su kitais matmenimis, ir papildomai numatyti CE þenklo vietà. Ðis þenklas turëtø bûti tikras, paprastas ir stiprus.Dabartinë direktyva bus pakeista nauja ATEX direktyva 2014/34 / ES. Tai tampa 2016 m. Balandþio 20 d.