Drabuthio pardavejo atsakomybe

Galiojanèiuose ástatymuose pardavëjams yra nustatytos tam tikros pareigos, kuriø jos nori laikytis, jei nori iðvengti kitokio sankcijø. Jie atstovauja jø masei, taip pat priklauso nuo to, kokià komercinæ veiklà vykdome. Nepaisant to, ar parduodame maistà, drabuþius ar kompiuterinæ árangà, turime turëti tuos paèius arba kelis árenginius (atsiþvelgiant á parduotuvës kieká, kurie yra kasos aparatai.

Dël nuolat tobulinamø elektroniniø metodø ðiandien jie yra labai sudëtingi. Todël mes galime sukaupti ðiø árenginiø galià, o tai tikrai palengvins mûsø darbà. Þinoma, svarbi kasos funkcija yra vadinama pardavimø áraðais, taèiau kai kurie ið jø turi papildomø galimybiø, susijusiø su net efektyvios ir glaudþios inventorizacijos sistema. Dël to jûsø menas yra geresnis.

Kokias galimybes teikia rinka?

Revitalum Mind PlusRevitalum Mind Plus Veiksmingas sprendimas koncentracijos ir atminties problemoms spręsti

Ðiuo metu rinkoje egzistuoja atitinkamø prietaisø padalijimas. Galime paminëti elektroniná kasos aparatà (ERC ir elektroniná pardavimo taðkà (POS kasos.

Pirmojo tipo prietaisø atveju turime veikti labai paprastais modeliais. Jø darbas nëra labai platus (tas pats pasakytina ir apie programinæ árangà, taip pat yra RAM atmintis, kuri sutrumpina prietaiso tarnavimo laikà. POS sëkmei jûsø perspektyvos yra labai didelës. Tai labai svarbu ir kad per daug jø naudos galime atlikti pardavimo operacijas ið kompiuterio bûklës.

Patrauklios patrauklios POS funkcijos. Be kompiuterio, jie taip pat suderinami su brûkðniniø kodø skaitytuvais ir lustais, svarstyklëmis ir mokëjimo korteliø terminalais. Svarbu juos maiðyti su kitais kasos aparatais. Ðio standarto dëka pasirinktys gali bûti naudojamos tiksliai valdyti pardavimo procesà, lengvai inventorizuoti inventoriø arba netgi efektyviai tvarkyti klientà, kuriam daþniausiai svarbiausia yra konkreèiø veiksmø etapas.

Kompleksinës sistemos

Þinoma, turëtume atsakyti á nuotykius ið to, kad POS kasos aparatai yra ðiek tiek brangesni nei jø daþnai. Taèiau pakeitimuose gauname árenginius, turinèius kompiuterio galimybes, kurios padës mums dirbti.

Ir ið tikrøjø tai yra tik ten, nes uþ kasos ribø mes taip pat gauname kompiuteriná árenginá, klaviatûrà ir patogø monitoriø (pasirodo labiau lytëjime. Be to, ðis árenginys gali atlikti daug ávesties, per kurià galime prijungti ðias aukðtas sistemas. Ypaè svarbus yra tai, kad POS sëkmës atveju mes galime gauti labai patikimà ir patikimà árenginio konfigûracijà. Pakeièiame procesoriø, RAM atmintá arba net ákeliame naujà, efektyvesnæ sistemà. Daþnai tos paèios rûðies kasos aparatai taip pat yra papildomi akumuliatoriai, kuriø dëka galime sukurti be elektros energijos.

ERC modeliai

Taèiau, kaip ir dabar, buvo pasakyta, kad ðie paþangûs klasës moduliai yra gana brangûs. Tai nereiðkia, kad turëtume sugriauti. ERC mokesèiø kasos aparatai taip pat gali atitikti visus mûsø reikalavimus. Taèiau turëtumëte nusipirkti suvartotà màstantá reþimà.

Visø pirma reikia suprasti, kad jie yra maþose veislëse. Mobilieji kazino daþnai yra naudingi. Jie rodo nedidelá dydá, todël jie kontroliuoja daug maþos prekybos ar daugelio renginiø metu.

Sëkmingai veikiant didesnëms ámonëms, turime kaupti sistemos efektus, kurie gali bûti susieti su vëlesnëmis valiutomis arba tam tikru bûdu. Jie paprastai naudojami ten, kur yra keletas pardavimo pozicijø. Netiesioginis ðiø árankiø modelis yra vienos stoties veislës. Jie vis dar pasiþymi maþu dydþiu, taèiau yra keletas papildomø vaidmenø, palyginti su mobiliais moduliais.

ERC sëkme taip pat galima ádiegti kompiuterá. Jie dirba su jais internete arba neprisijungæ, skambindami ta paèia informacija. Ðio standarto dëka yra sustiprinta turimø funkcijø apimtis.

Kaip matote, yra daug kasos aparatø. Turëtume juos laikyti santykiuose su valdomomis ámonëmis.