Drabuthio gamintojas

Praëjusá ðeðtadiená buvo pristatyta naujausia vietinës drabuþiø gamintojo kolekcija. Renginys pritraukë daug þiûrovø, kurie norëjo patikrinti, kà dizaineriai baigë sezonà. Tarp auditorijos netgi galëjome pamatyti keletà áþymybiø, þurnalistø ir politikø.Gerai suprojektuotas ðou egzistavo grieþèiausiu bûdu, o pilnatvë baigësi be jokiø kliûèiø. Gydymo metu galëjome pasigroþëti nuostabiais, vasaros, rankø darbo drabuþiais. Jø darbas buvo pagrástas visiðkai natûraliais ir erdviais audiniais ið dideliø, spalvingø spalvø, áskaitant medvilnæ, lino ir ðilko. Mûsø reporteriai buvo geriausiai padengti erdviais, spalvingais maxi sijonais, pagamintais tik ið nërimo. Jai taip pat turëjo átakos nëriniai, romantiðkos suknelës ir palaidinës su pûkais ir siuvinëtais bikini. Vasaros drabuþiams, dizaineriai pasiûlë moterims, be kita ko, pintiems skrybëlëms su plaèiais briaunomis, papuoðtais nëriniais ir populiariomis gëlëmis.Po parodos ðiam tikslui buvo paruoðtas graþios vestuviø suknelës aukcionas. Suknelë buvo parduota asmeniui, kuris turëjo anonimiðkumà. Be to, buvo parduoti keli drabuþiai ið labiausiai nutolusios kolekcijos. Pajamos, gautos ið paties pardavimo, bus nustatytos kaip namø naðlaièiø namai. Pabrëþtina, kad pavadinimas nekantriai palaiko ávairius draugiðkus ir sveikus veiksmus. Jos savininkai pakartotinai neðiojo savo produktus aukcionuose, ir vienu metu aukciono objektas buvo netgi apsilankymas vienoje ið gamyklø.Bendrovës atstovas spaudai mums sakë, kad ðiuolaikiðkiausia kolekcija bus pristatyta parduotuvëse ðiandien geguþës pradþioje. Be to, jis paskelbë, kad prekës þenklas turi internetinës parduotuvës atidarymà, kuriame kolekcijos bûtø sudëtingesnës nei stacionariosiose parduotuvëse.Mûsø drabuþiø þenklas yra unikalus tarp didþiausiø drabuþiø gamintojø pasaulyje. Ji turi keletà gamyklø visoje ðalyje. Jame dirba keli tûkstanèiai darbuotojø, visø pirma daugelis lengviausiø siuvëjø, siuvëjø ir dizaineriø. Kas kiekvienas prekës þenklo laikotarpis nori kolekcijø bendradarbiaujant su pirmaisiais Lenkijos dizaineriais. Ðiose kolekcijose ið tiesø atsidûrë didþiulë sëkmë, kuri dar prieð parduotuvës pradþià yra pasirengusi rytinëje eilëje vienà rytà. Ðios kolekcijos yra tos paèios dienos.Ðios institucijos poveikis jau daugelá metø greitai susiduria su dideliu klientø skaièiumi, be to, taip pat ir uþsienyje. Raðydama apie jà, ji neiðeina, jau nekalbant apie daugybæ jo gautø apdovanojimø ir tai, kà jie bando pasakyti, kad praneðimai yra aukðèiausios kainos.

Perþiûrëti savo parduotuvæ: vienkartiniai medicinos drabuþiai