Depresijos nuplikimas

Plaèiai pripaþástama, kad depresija sukuria tiesioginius veiksmus tik paciento psichikai. Ne, nëra jokios paskutinës normos! Daþnai negalavimø átaka blogio fiziologinei iðvaizdai yra tokia pat didelë, kaip ir jo mintyse, o somatinës ligos - tai fizinës ligos, kurià átakoja psichologiniai veiksniai. Tai nëra prieðingas tiek depresijos sëkmei. Visø pirma, depresija tikriausiai yra lemiamas veiksnys daugelio somatiniø ligø, tokiø kaip diabetas ar ðirdies ir kraujagysliø ligos, gyvenime. Tada yra faktas, kad pirmieji depresijos simptomai pasireiðkia pacientui, o tada jie suskaidomi, prisidedant prie minëtø ligø vystymosi. Daþnai ir nepamirðkite, kokia svarbi yra situacija, kai diagnozavus somatinæ ligà pasireiðkia depresijos simptomai. Tokiu elementu depresija efektyviai padidina fiziologinæ ligà, uþkertant kelià jo teigiamam poveikiui ir vienintelë padidina jos simptomus ir didelá poveiká.

Dauguma depresijos simptomø visada gali bûti laikomi faktiðkai somatiniais simptomais. Daþniausiai jiems atrodo, bet tokie simptomai kaip malonumo praradimas, susidomëjimo praradimas, ankstyvas gimimas ir neramus, miego neturintis miegas, apetito stoka ir paprastas svorio maþinimas. Reikia prisiminti, kad somatiniai simptomai ne visada yra depresijos poþymis ar pasekmë. Kartais, fizine liga, jis galvoja, kad serganèiam asmeniui kilti ar sustiprëti tam tikru bûdu depresija. Prieþastys, dël kuriø jis gali pasiekti tokià situacijà, yra skirtingos. Þinoma, tai yra gerovës blogëjimas ir naudojamas ásitikinimas, kad nebus jokios galimybës visiðkai iðgydyti ligà (ypaè sunkiø ir neiðgydomø ligø atveju. Todël didelis pelnas taip pat apsvarsto galimybæ, kad pacientas galëtø kreiptis á ðeimà, ir sàlygas, kuriomis pacientas turi stovëti. Kartais nëra galimybës visiðkai iðgydyti ligà, dël kurios susitarta. Taèiau ðio vaisto dëka paprastai yra galimybë iðleisti savo ligà ar latentinius simptomus. Taèiau depresija, kuri, be abejo, gyvena ligos raktas, tik pablogins paciento sveikatos bûklæ be iðimèiø galios, ji visiðkai paðalins net maþiausià gydymo galimybæ. Todël svarbu iðtirti paciento sveikatà ne tik fiziniu, bet ir psichologiniu poþiûriu.