Darbo kodeksas 56

Titan gel

Mokantis Darbo kodekso nuostatas, darbdavys yra atsakingas uþ tvirtas ir sveikas darbo sàlygas, o kiekvienas prietaisas ir ástaiga turi bûti sertifikuoti, ty CE atitikties þenklas.

Sertifikavimas, t. Y. Produkto atitikties vertinimas, yra sistemingas mechanizmas, skirtas nagrinëti laikotarpá, per kurá konkretus produktas atitinka konkreèius reikalavimus (tai taip pat susijæ su saugumo reikalavimais. Maðinø sertifikavimas turi keletà aspektø. Kad jos dizaineris dirba projektavimo etape arba gamintojas pristatymo etape. Sertifikavimà gali atlikti produktø gavëjas arba bendrovë, kuri nëra produktø dizaineris, gamintojas ar gavëjas.Teisiniu poþiûriu, maðinø sertifikavimas buvo ádiegtas 2006 m. Geguþës 17 d. Direktyva 2006/42 / EB. Jis buvo pristatytas á teisinæ patalpà Lenkijoje 2008 m. Spalio 21 d. Ûkio ministro ástatymu, atsiþvelgiant á esminius reikalavimus maðinoms (Ástatymø leidinys Nr. 199, 1228 punktas, kurá ji gavo iðlaikymo metu 2009 m. Gruodþio 29 d.Maðinø sertifikavimas taikomas paèiai maðinai, keièiamai árangai, saugos komponentams, këlimo reikmenims, grandinëms, lynams ir dirþams.Maðinø sertifikavimo kriterijai visai Europos Sàjungai yra átraukti á eksploatacijos pradþios 2006/42 / EB A priedà „Esminiai saugos reikalavimai ir pagalba sveikatai planuojant ir vykdant maðinas“.Be to, ði direktyva numato maðinø padalijimà á ypaè paþeidþiamà ir naujà.Projektavimo etape dabar atliekamas maðinø ir priedø sertifikavimas, kurá lemia aukðtas rizikos lygis, susijæs su jø veikimu ir taikymu. Kiti patiekalai ir ástaigos yra sertifikuoti vidaus gamybos kontrolës metu.Apibendrinant galima pasakyti, kad visi prietaisai ir organizacijos, kurios gali dirbti bet kokiu bûdu, kelia grësmæ darbuotojo gyvybei ar sveikatai, taip pat turi vietà, kur yra sertifikavimas, ty atitikties vertinimas.