Czersko valdymo koncepcijos pdf chomikuj

„English CRM“ programinë áranga „Costomer Relationship Management“ turi gerà valdymo koncepcijà. Tai yra procedûrø rinkinys ir vis dar bûtinos priemonës, leidþianèios tinkamai tvarkyti kontaktus su klientu. Jo tikslas pirmiausia yra automatizuoti ir palaikyti procesà kliento ir organizacijos keliuose.

Ði sistema gali bûti naudojama geleþinkeliams remti tokiose srityse kaip rinkodara, valdymas, klientø aptarnavimas ar pardavimas. Ðis sprendimas daugiausia susijæs su santykiø su klientais valdymu. Ðis ágyvendinimas turëtø remti visus naudotojo kontaktus su agentûra, t. Y. Klientø poreikiø nustatymà, klientø identifikavimà, konkretaus sandorio sudarymà ir aptarnavimà po pardavimo. Kalbant apie Costomer Relationship Management, galima iðskirti tris ðios sistemos variantus: interaktyvià, operatyvinæ ir analitinæ sistemà.Interaktyvi CRM sistema pateikiama kaip kontaktø centras arba „crm“ ryðys. Juo siekiama aptarnauti visus galimus klientø kontaktinius kanalus su specialia organizacija. Ðis metodas sukurtas skambuèiø centro pagrindu.Veikianti CRM sistema leidþia rinkti ir perduoti þinias apie klientà. Tokia informacija visø pirma leidþia teikti potencialaus kliento paslaugas. Ði sistema vadinama „front office“ tipu. Ji apima tris funkcines grupes, pavyzdþiui, rinkodarà, pardavimus ir techninæ paramà. Visa operacinë cm yra kliento ásigijimas, pardavimø uþbaigimas ir vyro iðlaikymas korporacijoje.Analitinë CRM sistema turi galutinæ klientø duomenø analizæ. Jis daugiausia atlieka klientø segmentavimà, jø skaièiaus analizæ, lojalumà ir krepðelio analizæ.CRM programinë áranga yra pagrásta piltuvo architektûra, vadinama piltuvu.Pardavimo koncepcija jau egzistuoja nuo daugelio metø. Taèiau visomis jos naudojimo dienomis ji vis dar auga. Be abejo, visi, be abejo, yra dël geresnës ir lengvesnës prieigos prie duomenø sàjungos ir modernesniø metodø.Apibendrinant, „CRM“ programinë áranga leidþia geriau suprasti kliento vertæ.