Civilizacijos poveika

Ið dvideðimt pirmojo amþiaus civilizacijos ligø, be abejo, reikëtø paminëti depresijà. Nors prieð kelerius metus ji iðklausë jà, tai tikrai yra trûkumas. Todël tai yra psichosomatinis sutrikimas, kuris paprastai prasideda nekaltai - nedidelis daþnas darbas, nuotaika, sumaþëjusi motyvacija skaityti. Scenos metu ðios blogos nuotaikos dominuoja paciento natûraliame gyvenime ir sukelia visiðkà normalios gyvenimo blokadà ðalia jo - pacientas neturi galimybës pakilti ir valgyti, daryti nieko naudingo ir turi saviþudþiø minèiø, nes jis nemato gyvenimo prasmës.

Nors laikinas nuotaikos pablogëjimas arba pats rudens chandra paprastai savaime ar kai kuriø optimistiniø veiksniø átakoje, depresija negali bûti iðgydoma be specialisto pagalbos. Jûs galite laikinai atsikratyti jo, pvz., Dël draugø pagalbos ar patiriant teigiamø dalykø, taèiau ligonio psichika natûraliai susilpnëjo, kad ji negalës susidoroti net su menkiausiu dabartinës padëties pablogëjimu - ir liga gráð. Pacientai daþnai bûna visuomenëje, atsitinka, kad jie yra labai malonûs ir patenkinti veiksmu - tai kaukë, kuri visiðkai iðnyksta, kai pacientas vël yra vienintelis. Kai kalbama apie depresijos gydymà, Krokuva turi daug puikiø ekspertø dabartinëje pramonëje. Reikia pripaþinti, kad kiekvienas ið jø prisimena grafikà, uþpildytà su blogais susitikimais, kuriems reikia intensyvios, reguliarios terapijos. Yra tokia pat psichoterapija, kurià remia tik vaistai, nes, kaip psichosomatinë liga, depresija turëtø bûti gydoma pirmiausia nuo psichologinës pusës.

Psichoterapeutas padeda pacientui vël atsidurti aplinkiniame pasaulyje. Jis sustiprina savo patirtá, kuri ateityje padës pacientui áveikti maþas turtingesnes kliûtis iðlaikymui. Tai svarbu, nes depresija negali nuolatos nuimti ràstø nuo jo kojø, turite parodyti jam, kaip elgtis su taðkais, nes jie yra ir duos savo likimà, ir bûtinybæ juos sugriauti.