Chudak prekybos bendrove

Maþesnës prekybos ámonës vadovaujasi jø teisëmis. Ðtai kodël jie naudojasi kitomis kompiuterinëmis programomis, o ne didelëmis maþmeninës prekybos grandinëmis. Ið sàraðo maþesnës parduotuvës yra ðiek tiek maþesnis, maþesnis plotas, dirba maþiau darbuotojø, o svarbiausia - nesilaikykite bendrø taisykliø, taikomø gamyklose, esanèiose ðalia plaèiø tinklø.

Ðtai kodël maþø privaèiø parduotuviø savininkai gali savarankiðkai ávesti maþus posûkius á parduotuvës veikimo turiná, nes jie árodo, kad jie savo nuoþiûra áveda akcijas.

„Mini Market“ programaMaþoms parduotuvëms skirta „Mini Market“ programa yra puikus sprendimas vidutinëms komercinëms ámonëms. Tai leidþia efektyviai valdyti parduotuvæ, paleisti sandëlio formà ir reguliariai iðnagrinëti visus darbus kaip geleþinkelá. Tokia programa leidþia efektyviai atimti ið perkamø prekiø bûklæ ir pristatyti naujoviðkus vaisius ir kitø rûðiø asortimentà. Dël tokiø idëjø maþos parduotuvës gali ir gali pradëti savo lojalumo projektus ir nuolaidas nuolatiniams klientams.

ÁrangaYpaè svarbu galvoti apie kompiuterizacijà, kai kuriate parduotuvæ. Tai sumaþina tokios parduotuvës darbuotojø darbo krûvá, nes daugelis veiklos vyksta per trumpà laikà per kompiuterá. Pavyzdþiui, produkto kainos priskyrimas atliekamas naudojant brûkðninio kodo skaitytuvà, o mokëjimas ájungiamas á kompiuterá ir tada atsisiunèiamas ið lygmens, naudojant kompiuterá prijungtà skaitytuvà. Dël ðios prieþasties jûs nustosite prilipti þymes prie bet kokio produkto vertës, o tada pasitraukite kiekvienà atsisakymà su klaidø rizika, kai paliesite já á kasos aparatà. Jis neslëps, kad net vidutinio dydþio parduotuvëse toks kompiuterizavimas yra labai praktiðkas ir jis nusipirks patikimà parduotuvæ.