Atliekant in vitro tyrima

In vitro apvaisinimas yra susijæs su kiauðialàstës ir spermos prijungimu uþ moters kûno. In vitro paðalinimas gali bûti naudojamas poroms, kurios yra susituokusios arba patenka á neformalius klubus.Indikacijos in vitro yra:1. sumaþëjæ spermos parametrai (nepriklausomai nuo prieþasties,2. nesugebëjimas sukelti ovuliacijà;3. kiauðintakiø obstrukcija, \ t4. endometriozë,5. gedimas naudojant ávairias pagalbinës reprodukcijos formas, \ t6. nesugebëjimas nustatyti nevaisingumo prieþastys.Lenkijos in vitro klinika yra viena ið tinkamiausiø nevaisingumo klinikø Lenkijoje.Skirstomo gydymo eiga egzistuoja etapø metu.Pirmasis apsilankymas abiem partneriams yra darbðtus, todël turi bûti parengtas pilnas nevaisingumo gydymo medicininis dokumentas. Tokio vizito metu atliekamas medicininis tyrimas ir moters tyrimas. Þmogus gauna kreipimàsi á jautrius klausimus.Kituose apsilankymuose gydytojas, remdamasis tyrimø rezultatais, pasirenka in vitro apvaisinimo technikà. Jei jis nori ðios formos, jis uþsako iðsamesnius tyrimus.Toliau, moteris turi atlikti hormoninæ stimuliacijà. Tai yra brandþiø oocitø skaièiaus didëjimas. Gydytojas nurodo ultragarsu ir tikrina, ar ðiø produktø prieþastis nustatoma, kol bus surinkta oocitø apvaisinimui in vitro.Paskirtà dienà pacientas klinikoje praneða apie trûkumà. Anestezijos metu jis trunka ðiek tiek laiko. Partneris taip pat praneða klinikai apie spermos donorystæ labiausiai paruoðtoje klinikoje.Laboratorijoje ðeðios ið surinktø kiauðiniø làsteliø yra pastatytos spermatozoidais. Galiausiai susidaro embrionai.Træðtos oocitai dedami á inkubatoriø, kur yra palankios sàlygos.Vienas ar du embrionai yra pritaikyti træðimui ir panardinami á gimdos ertmæ, kad jie galëtø joje ásikurti.Po apvaisinimo pacientas turi gyventi ramiai. Taip pat rekomenduojamas seksualinis susilaikymas, kol bus baigti nëðtumo testai. Po 12 dienø pacientas á klinikà patenka á testus, nustatanèius HCG lygá, kuris patvirtina nëðtumà.