Apskaitos programos teisinis laikradtis

Ðiais laikais apskaitos programos jau tapo konkreèiu standartu, kai kalbama apie individualaus verslo valdymo klausimus. Nauji projektai visuomet pasirodo rinkoje ir siûlo visapusiðkus sprendimus ir funkcijas. Todël nuomonë apie gërimo ið jø pasirinkimà nëra lengva.

Visø pirma, tinkamos programinës árangos pasirinkimas turëtø priklausyti nuo apskaitos metodo - maþos arba visos. Maþos buhalterinës apskaitos atveju pakanka internetiniø programø. Apskaitos atveju idealiausias bûdas yra ádiegti programà. Jis turi daugiau moduliø.Viena ið svarbiausiø prielaidø yra kaina verslininkams. Pernelyg dideli santaupai tikriausiai nemoka, bet ji turëtø bûti ir ne visada turi didelæ vertæ kartu su grupe. Be to, reikëtø nepamirðti, kad pirkimo iðlaidos nëra atpaþástamos. Visi programinës árangos atnaujinimai mokami, kartais tai gali bûti mokoma ir korporacijoje.Svarbus vaidmuo yra tokios apskaitos programos aptarnavimas. Kas yra jo kursas ir daþnai skelbiami jo atnaujinimai. Daugiau populiariø programø rinkoje paprastai yra funkcionalesnës ir daþniau atnaujinamos nei maþai þinomos. Taèiau sëkmingai, kai programa yra daug gavëjø - susisiekimas su tarnyba ar tarnyba gali bûti sudëtingas.Populiariausios apskaitos programos apima „Comarch Optima“ ir „Comarch ERP“ (CDN, „Symfonia“, „SAP Business One“, „Softlab“, „Enova“, „Xpertis“ ir „Rachman“. Svarbu, kad internetas atitiktø daugelá apskaitos programinës árangos populiarumo reitingø. Taèiau sunku nurodyti geriausià. Ryðys yra susijæs su ámonës ar ámonës kaina ir specifika.Sprendimas pasirinkti tinkamà programà turëtø bûti apsvarstytas, nes jo pasikeitimas gali sukelti dideliø pasekmiø, ne tik finansiniø, bet ir prarasti duomenø praradimo rizikà.