Apibrethimas amones pletra

Nëðtumas, laimingas vaiko gimimas ir vëlesnis ugdymas yra teigiami momentai, kai yra visi þmonës. Ateities motinos laukia tos dienos, kai girdi vaisiaus ðirdies plakimà. Jiems yra þenklas, kad vaiko vystymasis yra aukso kryptimi, o fantastiniu bûdu jie supranta, kad jie savo ateities mylimus palikuonis veþa po ðirdimi. Brangios bûsimos motinos, nepamirðkite, jei per pirmàjá ultragarsu gydytojas negirdëjo tavo vaiko ðirdies plakimo. Ankstyvosiose vaisiaus vystymosi stadijose pokyèiai labai greitai, praktiðkai nuo dienos, ir pirmasis ðirdies plakimas yra papildomas suprasti jau 21-àjà nëðtumo dienà.

https://neoproduct.eu/lt/drivelan-ultra-veiksmingas-budas-susigrazinti-vyriskuma-ir-visiskai-patenkinti-moteri/Drivelan Ultra Veiksmingas būdas susigrąžinti vyriškumą ir visiškai patenkinti moterį

Pradþioje vaiko ðirdis nëra panaði á mums þinomà organà. Ankstyvosiose vaisiaus vystymosi stadijose yra tik tam tikras vamzdis, kuris pumpuoja kraujà. Taèiau apie 14-à nëðtumo savaitæ vaiko ðirdis bus pakankamai reikðminga (ið viso 6 mm, kad svarbu juos matyti ieðkant ultragarso. Deja, visuomet bus per maþa, kad bûtø galima ávertinti tinkamà jos vystymàsi. Norint ávertinti vaiko ðirdies raidà, reikës laukti maþdaug 20-osios nëðtumo savaitës, kai negimusios vaiko ðirdis pasiekia 20 mm dydá.

Jei reikia iðgirsti savo ðirdies plakimà, tai bus ámanoma beveik 11 nëðtumo savaièiø ir tik naudojant specialø aparatà, kuris yra kraujo srauto apdorojimas á garsà. Ir tinkamas ðirdies plakimas, naudojant stetoskopà, yra papildomas tik po 18-osios nëðtumo savaitës. Verta laukti ðio etapo - niekada nepamirðite savo pirmojo bûsimo ðirdies plakimo.

Per visà nëðtumo laikà vaisiaus kraujas nepasiekë kûdikio plauèiø. Tuo metu auga vaiko organizmas buvo þenklas, kad daugiau laiko kvëpavimui neturëtø sutelkti á gerà organø vystymàsi. Taip, vaiko ðirdis bus visiðkai iðvystyta tik pristatymo metu. Ið ðio veiksnio klausymasis vaisiaus ðirdies plakimas bus vidutiniðkas bet kuriuo metu. Viskas, kà jums reikia padaryti, yra ðvelniai ádëkite ausá á vaiko krûtinæ.