Apdvietimas su judesio jutikliu

LED avarinis apðvietimas komunaliniø paslaugø blokuose, þinomas kaip prieðgaisrinës saugos sistemos elementas, turi atlikti kelis reikalavimus, kuriø turinys taip pat aptariamas taisyklëse, taip pat taisyklës, susijusios su prieðgaisrine apsauga ir apðvietimu. Ðios ir nbsp taisyklës lemia konkreèius árankiø ir árenginiø parametrus ir daro átakà evakuacijos þenklø iðdëstymo klausimams, kurie turëtø bûti suplanuoti tinkamai parengtoje avarinio apðvietimo sistemoje, taèiau netgi inþinieriai sukelia klaidø paskutiniame numeryje ir viena ið labiausiai pasikartojanèiø klaidø projektuojant apðvietimo sistemà Avarinis ðviesos diodas gali bûti pakeistas:

nëra skaièiavimø dël numatomo avarinio apðvietimo intensyvumo evakuacijos gatvëje,nereikalingas atspindþio koeficientø priëmimas ið sienø, grindø ar lubø, \ tneatsiþvelgiama á ðviestuvø, kaip baterijos, efektyvumà, ypaè á ðviestuvø su inverteriais efektyvumà, \ tnesugebëjimas sumontuoti avarinio apðvietimo uþ ðiø avariniø iðëjimø ir specialiose vietose, taip pat su atitinkamo intensyvumo gaisro gesinimo ir medicinos áranga, \ tpatalpø, evakuaciniø þenklø, patalpinimas patalpose, kurios nëra matomos arba uþtemtos tam tikro pastato reklamos ar pastato elementø,pasirinkti prietaisus, kurie neatitinka reikalaujamø standartø arba netinka naudoti tam tikromis sàlygomis (pvz., tie, kurie nerodo ákrovimo parametrø ar akumuliatoriaus sprendimø, arba naudoti ðviestuvus su inverteriais, kuriø temperatûra þemesnë nei penkios bûsenos Celsijaus,nesilaikoma reikalavimo, kad skirstytuvo elektros tiekimo sutrikimas suaktyvintø avariná apðvietimà tokia forma, kad baterija nebus visiðkai iðsikrovusi,nenaudoti dinaminio avarinio ðviesos diodø apðvietimo, kai evakuacija gali pasirodyti sudëtingesnë,nepakankamas dëmesys tam tikro pastato ir evakuacijos sàlygø naudojimui suplanuotoje avarinio apðvietimo koncepcijoje (pvz., daugiapakopës ligoninës evakavimas bus lengvai lëtesnis nei prekybos centrø vieno aukðto árenginio evakuacija.

Nesugebëjimas tobulinti programos ir pritaikyti avarinio apðvietimo sistemà prie svarbiø taisykliø, turinèiø apgailëtinà poveiká ne tik projekto rangovui, o ypaè potencialioms aukoms, jei kyla reali grësmë. Galø gale, avarinis LED apðvietimas nuo atidarymo yra lengviau evakuojamas, o niuansø negalima leisti, nes jie gali paveikti gelbëjimo operacijos efektyvumà. Speciali evakuacijos marðruto sistema ir dinaminio evakuacijos apðvietimo metodas leidþia lanksèiai nustatyti evakuacijos sàlygas prie esamos gaisro situacijos evakuacijos linijoje (pvz., Dûmai ið evakuacijos kelio arba gaisras laiptinëje. Aukðèiau minëtø sprendimø dëka galima pritaikyti evakuacijos ir avarinio apðvietimo sàlygas á konkretaus objekto naudojimo centrà.