Apdulkinimas silezijoje

Galiausiai ATEX direktyva turi uþtikrinti laisvà produktø judëjimà, kurá supa ðios medþiagos nuostatos Europos Sàjungos aikðtëje. Be to, juo siekiama sumaþinti ir paðalinti rizikà, kad potencialiai sprogioje pramonëje bûtø naudojami árenginiai arba apsaugos sistemos, kurios yra lengvesnës arba organizmai nëra pritaikyti prie paskutiniø.

Direktyvoje apibrëþiami pagrindiniai atex reikalavimai saugos ir sveikatos apsaugos srityje sprogstamose zonose. Ðie reikalavimai pirmiausia perkeliami á potencialius ðaltinius, kurie gali uþsidegti prietaisus potencialiai sprogioje aplinkoje. Jis gaunamas tuo paèiu metu apsauginëms sistemoms, kurios automatiðkai susidaro sprogimo metu. Ðiø apsaugos sistemø uþduotis pirmiausia yra þmonëms, kaip sparèiausiai sustabdantiems sprogimà, arba apriboti jos plitimo poveiká. Atex reikalavimai tuo paèiu metu uþtikrina saugos árangà. Aparatas mano, kad planas naudoti saugius árenginius ir nepriklausomas apsaugos sistemas, kurios yra zonose, kurioms gresia ðis sprogimas. Atex reikalavimai tuo paèiu metu apsaugo dalis ir komponentus, kurie negali atlikti nepriklausomø funkcijø. Nors jie yra svarbûs pirmiausia dël to, kad jie veikia tiek prietaisø, tiek apsauginiø stiliø saugumà.Remiantis visa Europos Sàjunga, galima ásigyti tik tuos produktus, kurie yra átraukti á naujosios direktyvos reikalavimus ir kurie, visø pirma, atitinka ðiuos poreikius.ATEX direktyvos nuostatos taikomos visiðkai naujiems produktams, kurie pirmà kartà naudojami rinkoje. Tai tiek apie tuos, kurie vykdomi Europos Sàjungoje, kada ir kurie importuojami á Europos grupæ.Á ATEX direktyvà áeina:- nauji produktai, sukurti ES,- „nauji“ produktai,- nauji arba panaudoti produktai, importuoti ið Europos Sàjungos þaidimo, \ t- Taip pat nauji produktai ", kaip naujà" paþymëtas moters, kurie nëra jø nekilnojamojo gamintojas.