Anglo kalbos thodynas su fonetiniu tarimu

Lenkø anglø vertëjas yra árankis, naudojamas vis daugiau ir labiau mokantis kalbà. Ar tai tiesa? Kaip elgtis su ðiuo prietaisu, kad að bûtø mano natûralus palaikymas, nesukëlë mums kompromiso dël painiavos?Interneto vertëjo naudojimas teoriðkai yra labai natûralus. Vertëjo lange áraðykite straipsná vienoje kalboje, pasirinkite originalo kalbà ir stiliø, dël kurio mums reikia iðversti tekstà, spustelëkite mygtukà „iðversti“, po kurio laiko sekanèiame lange pasirodys tekstas, iðverstas á kità kalbà. Tiek daug þiniø.Ágyvendinant, paskutiniai yra gana sudëtingi. Turime nepamirðti, kad kompiuterinë programa, nesvarbu, kiek neseniai, kaip sudëtinga, plati ir nauja, nebus tinkama þvalgyba. Paskutinë jo naudojimo prieþastis yra labai maþa. Visø pirma rekomenduoju vertëjas naudoti tuo atveju, kai reikia greitai iðmokti, kad sukurtume dokumentà, parengtà svetimam stiliui, arba kurá naudojame ne itin paþengusiu laipsniu. Tai leis mums sutaupyti laiko, kurá turëtume iðleisti tuo atveju, jei þodynà mes rastume atskirai.Gautas tekstas bus iðverstas automatiðkai, tai leidþia mums susipaþinti su dokumento istorija (ið dalies - iðsiaiðkinti, taèiau turime bûti labai atsargûs. Vertëjas iðverstas tekstas nebus siunèiamas jokiam naudojimui, iðskyrus tik ðiek tiek daugiau apie jo turiná. Taip yra todël, kad tekstà automatiðkai verèia kompiuterinë programa, neturinti tinkamos þvalgybos, kad bûtø egzistuoja lingvistinës ir stilistinës klaidos.Slengo ávertinimas yra medþiaga. Bandymai priimti sparèiuosius klaviðus ir patiekalus, pvz., Namø darbuose (jau nekalbant apie tai, kad tai nëra tikëtina oficialaus dokumento sëkmei, iðversti naudojant vertëjo paslaugà, gali bûti atliekami su nemalonia situacija. Vertëjo padarytos klaidos yra labai gerai þinomos.

Taèiau geriausia bûtø naudoti vertimo biuro vertimà.