Amones vidaus pletra

Ámonë, norinti likti konkurencinëje rinkoje ir toliau ágyti naujø klientø, turi pakeisti vadinamàjá formuojanti organizacija, analizuojanti aplinkà, ágyja þiniø, visapusiðkai ir nuolat galvoja apie savo darbuotojø kompetencijos ugdymà. Bendroviø mokymai rengiami kartu su teorija apie darbdavius, norinèius lenkø mûsø sveèius, sukuriant kûrybiðkumà skatinanèià atmosferà ir siekdami jø siekiø, deja, daugelis þmoniø klaidingai ásitikinæ, kad prekiø þenklø mokymas yra tik laiko ðvaistymas, nes mokytojai imituoja madingi visiðkai nereikalingø verslininkø ar darbuotojø paklausa. Daugelio Europos socialinio fondo mokymo projektø klestëjimas lëmë tai, kad per daugelá metø ðioje srityje sukaupë daug nepatyrusiø instruktoriø, norinèiø duoti didelá susidomëjimà, skleidþianèias teigiamas nuomones apie mokymo idëjà. Planuojant ámoniø mokymus, turëtumëte pasirinkti geros reputacijos ámonës árodymà ir pasirinkti gerai pritaikytà kursà. & Nbsp; Mokymas turi bûti pritaikytas didelio biuro ir jo darbuotojø reikalams, ávesti teigiamà posûká á þmoniø esmæ ir dalyvauti nustatytø tikslø mene.

Be to, investuojant á ámoniø mokymus, be darbuotojø kvalifikacijos tobulinimo per edukacines sesijas, taip pat gaunama daug skirtingø privalumø. Tai árodymas, kad darbdavys rimtai elgiasi su savo pavaldiniais dël papildomo atlyginimo, motyvuojanèio samdomus þmones naudoti praktikoje ágytà informacijà. Tai padidina darbuotojø dalyvavimo projektuose pokyèius, nes dëstytojai su mokytojais þino apie savo darbo pabaigà ir galimø pokyèiø poreiká, o tai pateisina jø identifikavimà su bendrovës kainomis. Mokymas vardams taip pat yra bûdas pagerinti darbdavio ir þmoniø bendravimà, ypaè jei abi ðalys dalyvauja mokymuose.