Administracinio personalo mokymo centras

Ápareigojimas turëti kasoje yra daug þmoniø, kurie ásteigë savo verslà. Kasmet ið ðio ásipareigojimo paðalinama maþiau þmoniø. Nëra daug kasos tipø. Norint pasirinkti geriausià draugà tam tikram darbui, verta þinoti, kà jie skiriasi vienas nuo kito. Tarp kasos aparatø yra:

1. Vienos vietos kasos aparatai - tai didþiausia kasos aparatø grupë. Tada jie yra labiausiai paprasti, daþniausiai randami kasos parduotuvëse, kuriø funkcionalumas yra maþas. Jø funkcija yra gana maþa vertë ir gana paprasta paslauga. Kai kuriems modeliams galima prijungti iðoriná árenginá, pvz., Kompiuterá. Taèiau tai retai pasitaiko dël specializuotos programinës árangos, matomos aikðtëje, sugadinimo atskiriems tokiø kasos aparatø pavyzdþiams.

2. Neðiojamas kasos aparatas mobilusis kasos aparatas. Dël maþo jo dydþio jis tinka net ir trumpam moterø piniginiui. Jø santykinai maþas svoris leidþia lengvai valdyti já skirtingose vietose be jokiø problemø. Tokie kasos aparatai yra daug ilgaamþës baterijos, todël jie gali uþtrukti daug valandø, neprijungdami prie elektros. Dël unikaliø techniniø savybiø mobilusis kasos aparatas puikiai veikia tiek lauke, tiek fone su nedideliu naudingu plotu. Daþniausias paskutinio fragmento variantas yra mobilusis el.

3. Kompiuteriniai kasos aparatai - moderniausias kasos aparatø tipas. Jie susieja kompiuterá su fiskaliniu spausdintuvu. Kaip matote, spausdintuvas negali bûti tinkamai prijungtas prie kompiuterio. Tik su ja susieta sukuria naujo tipo kasos aparatà. Bûtina ádiegti specialià kompiuterinæ programinæ árangà, skirtà vaikðèioti. Nepaisant tokiø reikalavimø, jis sukuria daugiausiai galimybiø, jis yra labai funkcionalus visø tipø kasos aparatuose. Jis gali turëti iðorinius árenginius, prijungtus prie jo. Tai sukuria didþiausià aptarnavimo komfortà ir stengiasi iðbandyti svarbias vietas, kuriose apyvarta yra labai greita. Kompiuteryje pateiktos ataskaitos yra tikslesnës nei daþniau.

4. Sisteminiai kasos aparatai - jie gali uþdirbti pinigus kompiuteriø tinkle ir kituose kasos aparatuose, todël jie puikiai dirba visose prekybos vietose. Jie yra suderinami su kitais prietaisais, pvz., Su brûkðninio kodo skaitytuvu arba skalë. Ðis sprendimas pagreitina þmogaus aptarnavimà ir padidina aptarnavimo komfortà.